เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

 • สิทธิในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายโทรศัพท์มือถือหรือ
  แท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ ให้กับบริษัทรับซื้อ
  ที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด
  เพื่อใช้เป็นส่วนลด
  ในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต Samsung Galaxy เครื่อง
  ใหม่รุ่นไหนก็ได้ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการ
  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018
 • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่
  1 เครื่องเท่านั้น
 • เครื่องเก่าที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือ
  แท็บเล็ตรุ่นใดก็ได้ 1 เครื่องเท่านั้น โดยต้องซื้อเครื่องใหม่กับร้านค้า
  ที่มีการขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้ว
  และต้องเป็นวันเดียว
  กับที่ขายเครื่องเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อ
  กำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนใน
  การรับซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตใช้แล้ว แต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วซึ่ง
  เกินกว่าราคาซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ไม่สามารถ
  แลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน
  แปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและ
  ตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถตรวจสอบราคารับซื้อได้และเงื่อนไขการพิจารณาเครื่องเก่า
  ได้ที่ Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.
  และ http://kaitorasap.com/tradeinprogram/