ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ ซื้อ Samsung Lifestyle TV The Frame รับสิทธิทดลองใช้งาน Art Store ฟรี สูงสุด 4 เดือน รวมมูลค่าประมาณ 676 บาท

1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame ที่ร่วมรายการซึ่งผลิตในปี 2022 และ 2023 ซึ่งได้แก่รุ่นดังต่อไปนี้ QA65LS03BAKXXT, QA55LS03BAKXXT , QA50LS03BAKXXT ,QA43LS03BAKXXT, QA32LS03BBKXXT , และ QA32LS03CBKXXT
โดยสินค้าที่ร่วมรายการข้างต้นจะต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าและจัดหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“บริษัทฯ”)
2. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จากร้านค้าที่ร่วมรายการ* สามารถสมัครรับสิทธิทดลองใช้งาน Art Store ฟรีสูงสุด 4 เดือน เดือนละ 4.99 USD รวมมูลค่า 19.96 USD หรือ ประมาณ 676 บาท
*หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย หรือ โทร ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-689-3232
3. เงื่อนไขและการรับสิทธิ์ทดลองใช้งาน Art Store รวมสูงสุด 4 เดือน รวมมูลค่าประมาณ 676 บาท
ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก Samsung Member เพื่อให้มี Samsung Account ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการรับสิทธิ์เข้าใช้งาน Art Store โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น โดยทำตามคำสั่งบนหน้าเมนูของทีวี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ล็อกอิน Samsung Account บน Samsung Lifestyle TV The Frame เข้าไปที่ Menu Bar แล้วเลือก Samsung Promotion จากนั้นเข้าเมนูหน้า Art Gallery หรือ หน้า “ศิลปะ”
3.2 กดที่ หน้า เมนูชื่อ “Art Store” หรือ “ร้านค้าศิลปะ”
3.3 กดเข้า “Start Your Free Trial” หรือ “เริ่มทดลองใช้ฟรี” จะได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี 2 เดือนแรก มูลค่าเดือนละ 4.99 USD รวมมูลค่า 9.98 USD หรือประมาณ 338 บาท (โดย 1 USD เท่ากับ 33.878 บาท อิงตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566)
3.4 ทำการ Download รูปภาพ จนเรียบร้อย แล้วกลับไปยังเมนูการใช้งานปกติ ซึ่งลูกค้าจะมีสิทธิใช้งานฟรีได้ 2 เดือนแรก
3.5 หากลูกค้าต้องการรับสิทธิ์ทดลองใช้ต่ออีก 2 เดือน (ในเดือนที่ 3 และ เดือนที่ 4 นับจากการรับสิทธิ์ทดลองใช้ ฟรี 2 เดือนแรก) ลูกค้าจำเป็นต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตก่อนการการทดลองใช้ในรอบ 2 เดือนแรกจะสิ้นสุดลง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการทดลองใช้ ฟรีต่ออีก 2 เดือน มูลค่าเดือนละ 4.99 USD รวมมูลค่า 9.98 USD หรือประมาณ 338 บาท (โดย 1 USD เท่ากับ 33.878 บาท อิงตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566)
ทั้งนี้ หากครบระยะเวลาทดลองใช้งานฟรี (หลังครบ 4 เดือน) แล้วลูกค้าไม่ได้ยกเลิกการใช้งาน (subscription) บัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกตัดเป็นค่า subscription fee สำหรับ Art Store โดยอัตโนมัติในอัตราเดือนละ 4.99 USD หรือประมาณ 169 บาท
ดังนั้น หากลูกค้าไม่ต้องการ subscription แบบมีค่าใช้จ่าย โปรดยกเลิกการ subscription ก่อนวันสิ้นสุดการทดลองใช้งาน Artstore ฟรี โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) เข้าไปที่ฟังก์ชั่น Membership ในหน้าจอทีวี
2) เลือก Cancel membership
3) เลือก Unsubscribe
4) เลือก Yes
3.6 ลูกค้าจะต้องสมัครรับสิทธิทดลองใช้งาน Art Store ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้คำนวณมูลค่าสิทธิทดลองใช้งาน Art Store ภายใต้โปรโมชั่นนี้ อิงตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดย 1 USD เท่ากับ 33.878 บาท
5. สิทธิ์ทดลองใช้งาน Art Store ฟรีจะถูกยกเลิกในทันทีหากลูกค้าทำการคืนหรือยกเลิกการซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame ตามที่ระบุข้างต้น
6. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิการได้รับของสมนาคุณให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือรายการส่งเสริการตลาดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการการร่วมรายการและการรับสิทธิ์นี้
8. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
9. การพิจารณาและการใช้ดุลพินิจและ/หรือ การตัดสินของบริษัทฯ เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดี ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้
10. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-689-3232