Thông Tin Samsung

Tầm Nhìn

Niềm Tin Của Samsung

Khám phá những nguyên tắc và nền tảng xây dựng nên tầm nhìn của Samsung

Hình ảnh đại diện cho tầm nhìn của Samsung Electronics
Lĩnh Vực Kinh Doanh

Hoạt Động Của Chúng Tôi

Dẫn đầu trong đổi mới công nghệ

Phát Triển Bền Vững

Chiến Lược Thực Hiện

Hoạt động duy trì giá trị bền vững và hỗ trợ cộng đồng ở cấp địa phương.

Nghề Nghiệp

Bạn Muốn Tham Gia Với Chúng Tôi

Khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại
Samsung Electronics

Hình ảnh đại diện nghề nghiệp cho Samsung Electronics