Chiến lược

Định Hướng Phát Triển Bền Vững

Thực hiện trách nhiệm công dân toàn cầu, bảo vệ môi trường, mang lại giá trị kinh tế
và xã hội thông qua sản phẩm và dịch vụ tiên tiến.

 

Chúng tôi tin rằng định hướng phát triển bền vững tại Samsung tạo nên các giá trị to lớn cho con người, xã hội và môi trường, bên cạnh các đóng góp hữu hình cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Thông qua việc giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính và phi tài chính, Samsung không ngừng tối ưu các tác động tích cực và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đối với cộng đồng.

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

  • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
  • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Giá Trị Kinh Tế

Tạo ra lợi nhuận và sự tăng trưởng kinh tế thông qua các sản phẩm và công nghệ sáng tạo. Kết hợp các nguồn lực bên ngoài và nhận thức về sự đổi mới sáng tạo ngay trong văn hoá công ty để hoàn thiện hơn hệ sinh thái Samsung, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường hiện nay.

 

Giá Trị Xã Hội

Với vai trò là một công dân toàn cầu, Samsung tạo ra các giá trị xã hội phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Ưu tiên tập trung vào các mục tiêu có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, phân tích các ưu thế/cản trở hiện tại trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.