Hướng dẫn định hướng chung

Sử dụng Thanh định hướng chung trên trang web của chúng tôi

1. Cách tìm các trình đơn phụ trên Thanh định hướng chung

sub menus area  on global navigation bar

1.1. Để tìm các trình đơn phụ của một hạng mục trên Thanh định hướng toàn cầu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được hạng mục đó.

Các trình đơn phụ sẽ tự động xuất hiện khi bạn nhấn phím Enter trên hạng mục.

Ví dụ như, để tìm các trình đơn phụ của “Di động”, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến hạng mục đó. Bạn sẽ thấy nhiều trình đơn phụ như “Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Thiết bị đeo thông minh, Phụ kiện” khi nhấn phím Enter trên hạng mục

1.2. Để duyệt qua các hạng mục con của một nhóm trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Tab khi hạng mục chính đang có vị trí nhập bàn phím.

Ví dụ, để đến các hạng mục con của "Điện thoại thông minh", nhấn phím Tab khi vị trí nhập bàn phím đang ở trên hạng mục đó.

1.3 Để đến nhóm tiếp theo trên Thanh định hướng chung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đi qua tất cả các hạng mục con trong nhóm hiện tại. Phần tử tiếp theo nhận vị trí nhập bàn phím sẽ là nhóm tiếp theo.

Ví dụ, để đến nhóm tiếp theo sau nhóm “Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Thiết bị đeo thông minh, Phụ kiện,” nhấn Tab cho đến khi đi qua tất cả các hạng mục con trong nhóm hiện tại. Khi bạn nhấn phím Tab từ hạng mục con cuối cùng trong nhóm, bàn phím của bạn sẽ tập trung vào nhóm tiếp theo (“Samsung Pay”).

1.4 Để quay lại hạng mục trước đó trên Thanh định hướng chung, giữ phím Shift và nhấn phím Tab một lần. Thao tác này sẽ đưa vị trí nhập bàn phím đến mục trước đó. Bạn có thể nhấn Shift+Tab nhiều lần để quay lại nếu cần.

Ví dụ, để quay lại “Điện thoại thông minh” khi vị trí nhập bàn phím đang ở “Máy tính bảng”, nhấn Shift + Tab một lần.  

2. Cách sử dụng tính năng tìm kiếm trên Thanh định hướng chung

search area on global navigation bar

2.1. Để chuyển vị trí nhập bàn phím vào tìm kiếm trên Thanh định hướng chung , nhấn phím Tab cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các tùy chọn trình đơn sẵn có và vị trí nhập bàn phím ở biểu tượng "Tìm kiếm", sau đó nhấn phím Enter.

2.2. Để nhập một từ vào trường tìm kiếm trên Thanh định hướng chung, nhấn phím Tab một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên biểu tượng Tìm kiếm.

Thao tác này sẽ chuyển vị trí nhập bàn phím từ biểu tượng Tìm kiếm sang trường nhập Tìm kiếm. Tại thời điểm này, bạn có thể nhập từ khóa muốn tìm.

2.3. Để duyệt qua các đề nghị tìm kiếm trên Thanh định hướng chung, nhấn phím Tab sau khi bạn nhập từ khóa vào trường nhập tìm kiếm cho đến khi vị trí nhập bàn phím ở đề nghị đầu tiên trong danh sách.

Tại thời điểm này, bạn có thể đến các đề nghị tiếp theo bằng cách nhấn lại phím Tab.

2.4 Để tìm kiếm một từ được đề nghị trên Thanh định hướng chung, nhấn phím Enter khi vị trí nhập bàn phím nằm trên từ đề nghị tìm kiếm.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Kết quả tìm kiếm với các sản phẩm và nội dung khớp với từ khóa được đề nghị.

2.5. Để tìm kiếm một từ khóa chính xác bạn đã nhập trên Thanh định hướng chung, nhấn phím Enter sau khi bạn đã nhập xong từ khóa vào trường nhập Tìm kiếm.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Kết quả tìm kiếm với các sản phẩm và nội dung khớp với từ khóa đã nhập.

Hướng dẫn trình đơn lọc

Sử dụng Trình đơn lọc trên trang web của chúng tôi

1. Cách truy cập hoặc bỏ qua Trình đơn lọc

filter menu area

1.1. Để truy cập Trình đơn lọc, nhấn phím Tab cho đến khi vị trí nhập bàn phím nằm trên hạng mục lọc. Tại thời điểm này, bạn có thể nhấn lại phím Tab để nhảy đến tùy chọn trình đơn đầu tiên.

1.2. Để bỏ qua Trình đơn lọc, nhấn phím Tab nhiều lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên hạng mục lọc.

Thao tác này sẽ di chuyển vị trí nhập bàn phím đi qua các nhóm lọc. Khi vị trí nhập bàn phím nằm ở nhóm lọc cuối cùng, nhấn lại phím Tab để rời khỏi Trình đơn lọc và tiếp tục đến thành phần tiếp theo trên trang.

2. Cách duyệt qua và chọn các tùy chọn lọc

filter options area

2.1. Để mở rộng một nhóm lọc và xem các tùy chọn lọc trên Trình đơn lọc, nhấn phím Enter một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên nhóm lọc đó.

Thao tác này sẽ mở rộng nhóm lọc và hiển thị các tùy chọn lọc của nhóm.

2.2. Để nhảy đến tùy chọn lọc đầu tiên của một nhóm lọc trên Trình đơn lọc, nhấn phím Tab một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên nhóm lọc đó.

Thao tác này sẽ di chuyển vị trí nhập bàn phím đến tùy chọn lọc đầu tiên trong nhóm đó.

2.3. Để nhảy đến nhóm lọc tiếp theo trên Trình đơn lọc, nhấn phím Tab một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên nhóm trước đó. Nếu nhóm bộ lọc được mở rộng, trước tiên bạn cần nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi di chuyển qua tất cả các tùy chọn lọc sẵn có trong nhóm đó.

2.4. Để nhảy đến nhóm lọc tiếp theo trên Trình đơn lọc, nhấn phím Tab một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên nhóm trước đó. Nếu nhóm bộ lọc được mở rộng, trước tiên bạn cần nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi di chuyển qua tất cả các tùy chọn lọc sẵn có trong nhóm đó.

2.5. Để nhảy đến tùy chọn lọc hoặc nhóm trước đó trên Trình đơn lọc, giữ phím Shift và nhấn phím Tab một lần. Thao tác này sẽ đưa vị trí nhập bàn phím đến mục trước đó. Bạn có thể nhấn Shift+Tab nhiều lần để quay lại nếu cần.

2.6. Để chọn một tùy chọn lọc, nhấn phím Khoảng trắng một lần. Để bỏ chọn một tùy chọn lọc, nhấn lại phím Khoảng trắng.

3. Cách xóa tất cả các bộ lọc đã chọn

clear all of filter menu area

3.1. Để truy cập tùy chọn "Đặt lại bộ lọc" trên Trình đơn lọc, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các bộ lọc sẵn có. Khi vị trí nhập bàn phím nằm trên bộ lọc cuối cùng, nhấn phím Tab để di chuyển vị trí nhập bàn phím đến tùy chọn "Đặt lại bộ lọc".

3.2. Để xóa tất cả các bộ lọc đã chọn trên Trình đơn lọc, nhấn phím Enter một lần khi trọng tâm bàn phím nằm trên tùy chọn "Đặt lại bộ lọc". Thao tác này sẽ xóa tất cả các tùy chọn lọc đã chọn trước đó.

Hướng dẫn về Liên kết bỏ qua

Sử dụng các Liên kết bỏ qua trên trang web của chúng tôi

1. Truy cập và sử dụng các liên kết bỏ qua

skip to content

1.1. Bỏ qua đến nội dung. Liên kết bỏ qua này là liên kết đầu tiên bạn thấy trên tất cả các trang của chúng tôi khi bạn nhấn phím Tab. Nếu bạn muốn bỏ qua Thanh định hướng chung và di chuyển trực tiếp đến phần nội dung của trang, nhấn phím Enter khi vị trí nhập bàn phím của bạn nằm trên liên kết "Bỏ qua đến nội dung".

1.2. Bỏ qua đến trợ giúp truy cập. Liên kết bỏ qua này là liên kết thứ hai bạn thấy trên tất cả các trang khi bạn duyệt bằng phím Tab. Nếu bạn muốn bỏ qua toàn bộ trang và di chuyển trực tiếp đến liên kết Trợ giúp truy cập trên menu Cuối trang, nhấn phím Enter khi vị trí nhập bàn phím nằm trên liên kết "Bỏ qua đến trợ giúp truy cập".