Hủy kích hoạt dịch vụ Tìm di động của bạn

Ngày cập nhật gần nhất : 22-02-2023

Có thể hủy kích hoạt tùy chọn "Tìm di động của bạn" từ mục cài đặt trên thiết bị hoặc bằng cách đăng xoá tài khoản Samsung của bạn. 

Hình ảnh mục cài đặt SmartThings Find với tùy chọn “Cho phép tìm điện thoại này” được hủy kích hoạt.

Bạn có thể tắt chức năng “Tìm di động của bạn” theo hai cách khác nhau. Bạn có thể tắt tính năng này trong cài đặt thiết bị hoặc bằng cách đăng xoá tài khoản Samsung trên thiết bị của mình.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn tắt tùy chọn “Cho phép tìm điện thoại này” trong cài đặt Tìm di động của bạn, tùy chọn này sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị trên trang web. Tuy nhiên, nếu bạn tắt cài đặt "Tìm di động của bạn", bạn sẽ không thể định vị thiết bị thông qua trang web hoặc Ứng dụng nếu bạn làm mất thiết bị.

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt dịch vụ “Tìm di động của bạn”, hãy làm theo các bước sau:

 

  • Để hủy kích hoạt thông qua “Cài đặt”:
Hình ảnh biểu tượng cài đặt được đánh dấu. Hình ảnh biểu tượng cài đặt được đánh dấu.

Bước 1. Mở menu Cài đặt trên thiết bị của bạn.

Hình ảnh menu Cài đặt với tùy chọn tài khoản Samsung được đánh dấu. Hình ảnh menu Cài đặt với tùy chọn tài khoản Samsung được đánh dấu.

Bước 2. Nhấn tùy chọn “Tài khoản Samsung”.

Hình ảnh menu Tài khoản Samsung với tùy chọn Tìm di động của bạn được đánh dấu. Hình ảnh menu Tài khoản Samsung với tùy chọn Tìm di động của bạn được đánh dấu.

Bước 3. Nhấn “Tìm di động của bạn”.

Hình ảnh menu Tìm di động của bạn với tùy chọn Cho phép tìm điện thoại này được bật. Hình ảnh menu Tìm di động của bạn với tùy chọn Cho phép tìm điện thoại này được bật.

Bước 4. Tắt “Cho phép tìm điện thoại này”.

  • Để hủy kích hoạt thông qua tài khoản của bạn:
Hình ảnh biểu tượng cài đặt được đánh dấu. Hình ảnh biểu tượng cài đặt được đánh dấu.

Bước 1. Mở menu Cài đặt trên thiết bị của bạn.

Hình ảnh menu Cài đặt với tùy chọn Tài khoản Samsung được đánh dấu. Hình ảnh menu Cài đặt với tùy chọn Tài khoản Samsung được đánh dấu.

Bước 2. Vào menu “Tài khoản Samsung”.

Hình ảnh menu Tài khoản Samsung với nút Đăng xuất được đánh dấu. Hình ảnh menu Tài khoản Samsung với nút Đăng xuất được đánh dấu.

Bước 3. Nhấn nút “Đăng xuất” ở cuối màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản Samsung của mình, bạn sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ nhất định của Samsung trên thiết bị di động của bạn.

Cảm ơn phản hồi của bạn