Làm thế nào để đăng ký thiết bị của tôi vào SmartThings khi có thông báo thiết bị đã được kết nối

Ngày cập nhật gần nhất : 21-03-2022

Tôi đang đăng ký thiết bị của mình vào ứng dụng SmartThings lần đầu tiên nhưng lại có thông báo thiết bị đã được đăng ký.

Registering a device on the SmartThings app.

Lỗi này có thể xảy ra nếu trước đây bạn không thể hoàn thành đăng ký thiết bị do các lý do như kết nối mạng không ổn định và đang cố gắng đăng ký lại. Vì thiết bị của bạn hiện không được đăng ký trong bất kỳ tài khoản nào, hãy chọn ' Đăng ký tài khoản của tôi' để hoàn tất đăng ký thiết bị.

Trên màn hình ' Đăng ký và sử dụng dưới tài khoản của bạn', chạm vào ' Đăng ký tài khoản của tôi'. Làm theo hướng dẫn trên điện thoại thông minh và thiết bị bạn muốn kết nối để hoàn tất quá trình kết nối.

Vui lòng lưu ý: Một thành viên khác trong gia đình có thể đã đăng ký thiết bị này trong SmartThings. Nếu một thành viên khác trong gia đình đã đăng ký thiết bị của bạn, người dùng chọn ' Đăng ký tài khoản của tôi' và đăng ký lại thiết bị bên dưới tài khoản mới sẽ gỡ đăng ký thiết bị khỏi tài khoản trước. Nếu bạn tiếp tục gặp cùng một lỗi, hãy thử các bước sau:

Đi đến cài đặt Wi-Fi trên điện thoại thông minh của bạn, hãy xóa mạng có chứa tên thiết bị của bạn và kết nối lại.

Nếu bạn đang sử dụng Android OS

1 Trên điện thoại của bạn, đi đến Cài đặt > Kết nối > Wi-Fi.

- Chọn Nâng cao hoặc Nhiều hơn (︙) > Nâng cao > Quản lý mạng.

2 Hãy tìm tên mạng bạn muốn xóa. Chạm và giữ, sau đó chọn Quên.
Step 1. Screen on your smartphone, go to ¨Settings¨. Step 1. Screen on your smartphone, go to ¨Settings¨.

Bước 1. Chọn “Cài đặt”.

Step 2. ¨Connections¨ selected in Settings menu. Step 2. ¨Connections¨ selected in Settings menu.

Bước 2. Chọn “Kết nối”.

Step 3. ¨WiFi¨ selected in Connection's menu. Step 3. ¨WiFi¨ selected in Connection's menu.

Bước 3. Chọn “Wi-Fi”.

Step 4. Find the name of the network you wish to delete. Step 4. Find the name of the network you wish to delete.

Bước 4. Chọn mạng cần xóa.

Step 5. Select ¨Forget¨. Step 5. Select ¨Forget¨.

Bước 5. Chọn “Quên”.

Nếu bạn đang sử dụng iOS

1 Trên điện thoại của bạn, đi đến Cài đặt > Wi-Fi.
2 Tìm và chọn tên mạng bạn muốn xóa, sau đó chọn 'Xóa mạng này'.
3 Xác nhận tên mạng trong cửa sổ bật lên, sau đó chọn “Xóa”. Truy cập vào menu và tên của các tính năng có thể thay đổi ttùy vào hãng điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ và phiên bản phần mềm. Tên thiết bị được hiển thị ở dạng loại thiết bị, loại model, tên hãng sản xuất, v.v.

(v.d. air purifier) Samsung.

Vui lòng lưu ý: Hình ảnh hiển thị của điện thoại hay thiết bị  của bạn có thể khác nhau tùy vào nhà sản xuât hoặc model. 

Cảm ơn phản hồi của bạn