Quản lý địa điểm và phòng trong ứng dụng SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 21-03-2022

Khi bạn có nhiều thiết bị để quản lý, việc thêm chúng vào địa điểm và phòng trong ứng dụng SmartThings có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể tổ chức các thiết bị và hub thông minh theo địa điểm trong nhà của bạn. Bạn có thể tạo ra nhiều địa điểm cho các hub khác nhau của mình, và phòng là cách tốt nhất để nhóm các thiết bị trong một khu vực của nhà bạn hoặc một khu vực khác, chẳng hạn như Bóng đèn thông minh sẽ bật trong nhà bếp của bạn.

Samsung Smart hub and smart devices.

Hãy nghĩ về vị trí chính nơi đặt các hub và thiết bị kết nối của bạn. Bạn có thể tạo một vị trí mà không cần thêm bất kỳ thiết bị nào. Tuy nhiên, việc thêm thiết bị đầu tiên của bạn vào SmartThings sẽ tự động tạo vị trí có tên mặc định 'Home'.

1 Để thêm địa điểm mới, tìm và mở ứng dụng  SmartThings.
2 Chọn biểu tượng Ngôi nhà , sau đó chọn Menu thả của Địa điểm
3 Chọn + Thêm địa điểm và nhập tên cho địa điểm đó. Nếu muốn, hãy thêm Định vị địa lý, hình nền, hoặc phòng, sau đó chọn ¨Hoàn tất¨.
4 Khi bạn muốn chuyển đến một địa điểm, chọn ¨Menu¨, Chọn Menu thả của Địa điểm, và sau đó chọn địa diểm mới của bạn.
Add a new location screen in the SmartThings app.

Có rất nhiều tùy chọn để chỉnh sửa địa điểm của bạn, như thay đổi Định vi địa lý, thay đổi hình nền, hoặc đặt lại tên địa điểm.

1 Để bắt đầu chỉnh sửa một địa điểm, mở ứng dụng SmartThings, chọn biểu tượng Ngôi nhà và chọn menu thả của Địa điểm. Sau đó chọn địa điểm bạn muốn chỉnh sửa.
2 Chọn ¨Quản lý địa điểm¨. Từ đó bạn sẽ nhìn thấy các địa điểm hiện có.
Manage locations option displayed in the SmartThings app.
  • Tên địa điểm: Đặt lại tên địa điểm.
  • Định vị địa lý: Điều chỉnh định vị thực tế của địa điểm. (Ít nhất 150m đến Nhiều nhất 30km).
  • Chế độ Địa điểm: Chọn một chế độ cho địa điểm, bao gồm Ra ngoài (Away), Ở nhà (Home), hoặc Ban đêm (Night).
  • Hình nền: Thay đổi thiết kế hình nền cho địa điểm. 
  • Xóa địa điểm: Xóa bối cảnh, tự động hóa, các dịch vụ, và thiết bị liên kết với địa điểm đó.

Tạo phòng để chủ động nhóm các thiết bị kết nối theo vị trí trong nhà của bạn. Bạn có thể tương tác trực tiếp với thiết bị của mình và quản lý nhiều thiết bị được chỉ định trong phòng bất kỳ lúc nào.

1 Để thêm một phòng, hãy mở ứng dụng SmartThings , sau đó chọn ¨Thiết bị¨.
2 Chọn menu thả và chọn ¨Quản lý phòng¨.
3 Chọn Thêm (biểu tượng +), và sau đó chọn địa điểm mới.
4 Chọn tên cho các phòng, sau đó chọn ¨Tiếp theo¨. Chọn một hình nền cho phòng, và sau đó chọn ¨Lưu¨. Bạn có thể chọn ¨Thay đổi hình nền¨ để chọn một tùy chọn khác.
5 Một khi đã lưu, phòng sẽ xuất hiện dưới địa điểm được gán. Bạn có thể tìm nó bằng cách tìm địa điểm, và sau đó chọn phòng. Từ đây, bạn có thể thêm các thiết bị vào phòng và thực hiện các thay đổi khác bằng cách chọn  + Thêm thiết bị.

Có một số tùy chọn có sẵn khi chỉnh sửa phòng, chẳng hạn như thay đổi hình nền hoặc đặt tên mới cho phòng. Bạn cũng có thể xóa phòng nếu bạn không cần nữa.

1 Đầu tiên, mở ứng dụng SmartThings , và chọn biểu tượng Ngôi nhà.
2 Chọn ¨Quản lý địa điểm¨, và sau đó chọn địa điểm có phòng bạn muốn chỉnh sửa.
3 Chọn phòng mong muốn. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau:
  • Tên phòng: Đặt lại tên phòng.
  • Hình nền: Thay đổi hình nền của phòng.
  • Xóa phòng: Xóa phòng. Các thiết bị trong phòng sẽ không bị xóa đi mà vẫn nằm trong địa điểm.
Manage room option listed in the SmartThings app.

Nếu bạn vô tình thiết lập thiết bị thông minh Samsung của mình ở sai địa điểm trong SmartThings, bạn có thể di chuyển thiết bị của mình đến một vị trí mới mà không cần xóa chúng hoàn toàn khỏi ứng dụng.

1 Tìm địa điểm có chứa thiết bị bạn muốn di chuyển.
2 Chọn¨Thiết bị¨, và sau đó chọn phòng bạn muốn chỉnh sửa từ menu thả.
3 Nhấn giữ, chọn ¨Sửa¨ và chọn thiết bị Samsung mà bạn muốn di chuyển.
4 Chọn ¨Địa điểm¨ và chọn địa điểm mới bạn muốn chuyển thiết bị đến.
5 Chọn một phòng mới cho thiết bị và chọn ¨Hoàn tất¨.
6 Giờ thiết bị sẽ tự động chuyển đến địa điểm mới.

Vui lòng lưu ý: Thao tác này sẽ không áp dụng được với các thiết bị được kết nối đến đám mây hoặc hub. Ngoài ra, nó chỉ áp dụng cho thiết bị Samsung.

Cảm ơn phản hồi của bạn