Sử dụng Samsung Health Monitor ở nước ngoài

Ngày cập nhật gần nhất : 22-07-2022

Samsung Health Monitor cho phép bạn sử dụng các thiết bị khác nhau để theo dõi các chức năng cơ thể như huyết áp và đo EGC.

View of the Samsung Heald Monitor screen of the Samsung Watch and mobile.

Samsung Health Monitor là một dịch vụ đã được phê duyệt để chỉ có thể liên kết các sản phẩm trong nước, vì vậy nó chỉ có thể được sử dụng cho các sản phẩm nội địa.

Sản phẩm nội địa chỉ có thể được sử dụng ở nước ngoài nếu các điều khoản và điều kiện sử dụng và thỏa thuận thông tin cá nhân được hoàn thành trong nước. Tuy nhiên, chưa hoàn thành thủ tục cho phép,thì không thể sử dụng ở nước ngoài.

Cảm ơn phản hồi của bạn