Cách giặt quần áo ở chế độ thủ công của máy giặt

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

Bạn có thể tự thiết lập chế độ giặt mà không dùng nút Chọn chu kỳ.

1 Mở nguồn nước cấp.
2 Nhấn nút Power (Nguồn) trên máy giặt.
3 Mở cửa máy giặt.
4 Bỏ đồ giặt vào trong lồng giặt từng bộ một, tránh để tràn.
5 Đóng cửa máy giặt.
6 Cho thêm bột giặt vào, và nếu cần thì cho thêm chất làm mềm vải hay bột giặt của chế độ giặt sơ trong các ngăn tương ứng.
7 Nhấn nút Temp (Nhiệt độ) để chọn nhiệt độ (Nước lạnh, 30˚C, 40˚C, 60˚C và 95˚C).
8 Nhấn nút Rinse (Xả) để chọn số chu kỳ xả cần thiết.

Số chu kỳ xả nhiều nhất là năm chu kỳ.

Thời gian giặt cũng tăng lên tương ứng.

9 Nhấn nút Spin (vắt) để chọn tốc độ vắt (No Spin: Không Vắt).
10 Nhấn nút Delay End (Hẹn giờ kết thúc) liên tục để chuyển qua các tùy chọn hẹn giờ giặt (từ 3 giờ đến 19 giờ mỗi lần tăng một giờ). Giờ hiển thị trên đồng hồ là thời gian khi công việc giặt kết thúc.
11 Nhấn nút Start/Pause (Chạy/Dừng) và máy giặt sẽ bắt đầu thực hiện chu kỳ giặt.

Cảm ơn phản hồi của bạn