Cách thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7

Ngày cập nhật gần nhất : 29-06-2022

Kết nối thiết bị với mạng di động để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác.

Các mẫu máy hai SIM: Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Sử dụng dữ liệu → một thẻ SIM hoặc USIM và chọn Dữ liệu di động.

Làm thế nào để thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7?

Các mẫu máy một SIM: Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Sử dụng dữ liệu và chọn Dữ liệu di động.

Làm thế nào để thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7?

Lưu ý: Để thiết lập SIM hoặc USIM sử dụng mạng dịch vụ dữ liệu. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Quản lý SIM → Mạng dịch vụ dữ liệu và chọn một thẻ SIM hoặc USIM sử dụng dữ liệu.

Làm thế nào để thiết lập dữ liệu di động cho máy Galaxy J7?

Cảm ơn phản hồi của bạn