Tạo thư mục cho các ứng dụng trên máy Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 29-06-2022
1 Trên màn hình Trang chính hoặc màn hình Ứng dụng, nhấn và giữ 1 ứng dụng và kéo nó đè lên 1 ứng dụng khác.
how-to-create-folder-for-apps-on-s9-s9plus1
2 Thả ứng dụng khi khung thư mục xuất hiện xung quanh ứng dụng.Một thư mục chứa những ứng dụng được chọn sẽ được tạo. Chạm vào Đặt tên thư mục để đặt tên phù hợp.
3 Để thêm nhiều ứng dụng, chọn CHỌN NHIỀU trên thư mục. Đánh dấu chọn vào các ứng dụng và chọn THÊM. Bạn cũng có thể thêm bằng cách kéo ứng dụng vào thư mục.

• Di chuyển ứng dụng từ 1 thư mục : Chạm và giữ ứng dụng rồikéo nó đến vị trí mới.        

• Xóa một thư mục : Chạm và giữ một thư mục và chọn Xóa. Chỉ thư mục đó bị xóa, các ứng dụng bên trong sẽ trở về màn hình ứng dụng.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn