Cách để tắt và khởi động lại tai nghe

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Nếu khu vực cảm ứng trên tai nghe hoặc chính tai nghe không hoạt động,  bạn cần thao tác khởi động lại thiết bị. Để khởi động lại, đặt tai nghe vào hộp chứa và mở nắp ra sau 7 giây.

Cảm ơn phản hồi của bạn