Giới thiệu tính năng Bixby Vision

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

• Tính năng Bixby Vision được dùng để tìm ảnh tương đồng, vị trí hoặc thông tin rượu hoặc phát hiện và dịch văn bản.
• Bạn cũng có thể mở tính năng Bixby Vision thông qua Smart Select hoặc Chụp ảnh màn hình từ Lệnh không chạm

Giới thiệu tính năng Bixby Vision

Cảm ơn phản hồi của bạn