Có cần đăng nhập Samsung Account để dùng Samsung Bixby?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Samsung account cần thiết để lưu thông tin người dùng để Bixby có thể học hành vi và cách thức sử dụng của người dùng và cung cấp dịch vụ dựa trên dữ liệu này. Để có thể phân tích câu lệnh thông qua server với chất lượng tốt, thiết bị cần được kết nối mạng.

  
Chỉ có những thông tin ít mang tính cá nhân nhất được đồng ý bởi người dùng sẽ được lưu lại và thông tin chứa trên máy chủ Bixby cũng được xóa nếu bạn thoát tài khoản Samsung và thoát cả Bixby.

    
Khi chúng tôi quản lý phần mềm bằng con đường chính thức theo quy chuẩn Samsung, hành vi nhhư xâm nhập và nghe lén cũng được quản lý.

Cảm ơn phản hồi của bạn