Làm thế nào để mở khóa màn hình với Bixby Voice?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bạn có thể mở khóa màn hình bằng cách nói mật mã bằng giọng nói cho Bixby Voice.

• Thiết bị của bạn có thể được mở khóa bởi người khác nếu họ nói đúng mật mã.

• Mật mã giọng nói ít bảo mật hơn so với Mẫu hình, PIN hoặc Mật mã chữ.

unlockscreenbixbyvoice1
1 Trên màn hình Bixby Home, chọn Nhiều hơn.
2 Chọn Cài đặt.
3 Chọn Mở khóa bằng giọng nói.
4 Mở khóa màn hình bằng phương pháp đặt trước. Nếu bạn chưa đặt phương pháp nào, vui lòng tạo.
unlockscreenbixbyvoice2
5 Đọc hướng dẫn trên màn hình và chọn TIẾP.
6 Chọn biểu tượng Bixby Voice và đọc mật mã.
7 Chọn biểu tượng Bixby Voice và đọc mật mã.

 

Nếu bạn nói với Bixby Voice khi màn hình đang khóa, Bixby Voice sẽ yêu cầu bạn đọc mật mã bằng giọng nói. Đọc mật mã để mở khóa màn hình.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page