Tính năng "Bảo Vệ Màn Hình" trên Samsung Galaxy Core Prime™

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

Bảo vệ màn hình™

Tính năng Bảo vệ màn hình là một chế độ màn hình tương tác, có thể tự động bật khi điện thoại được kết nối với đế sạc hoặc sạc.

Tính năng này giữ cho màn hình luôn được mở và hiển thị các thông tin thời gian thực. Từ màn hình trang chủ, chạm vào Ứng dụng > Cài đặt  > Hiển thị  > Bảo vệ màn hình. Chạm vào phím trượt  để mở bảo vệ màn hình.

Chọn Màu sắc, Google™ Photos, Bảng ảnh, hoặc Khung ảnh. Chạm vào  để cấu hình mục đã chọn.

Chạm vào Xem trước để xem trước tùy chọn.

Lưu ý: Ứng dụng bổ sung có thể được thêm vào Bảo vệ màn hình thông qua CH Play™. Từ màn hình Trang chủ, vào Ứng dụng > CH Play và tìm kiếm “Daydream”.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn