သင့္ရဲ့ Note10 ေပၚမွာ ကီးခလုုတ္ေတြကိုု စိတ္ၾကိဳက္ ျပဳျပင္ပါ

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 22.09.2020

သင့္ရဲ့ Note10/Note10+ ေပၚမွာ အဖြင့္အပိတ္ခလုုတ္ကိုု မေတြ႕ရင္ ျပာယာခပ္မသြားပါနဲ႕။ ခလုုတ္က အရင္ကလိုု ဖုုန္းရဲ႕ညာဖက္မွာ မဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ အခုု ဘယ္ဖက္ကိုု ေရာက္သြားပါျပီ။ ဒါကိုု Bixby ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ထည့္သြင္းဖိုု႕ ေပါင္းထားပါတယ္။ ဒီခလုုတ္အသစ္ကိုု ေဘးခလုုတ္ (Side key) လိုု႕ေခၚျပီး ဖုုန္းကိုု ပိတ္ခ်င္တာ၊ Bixby ကုုိ ေခၚတာ ဒါမွမဟုုတ္ တျခားလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုုပ္လိုုမလုုပ္လိုု စတဲ့ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထမ္းေဆာင္ဖိုု႕ စိတ္ၾကိဳက္ ျပဳျပင္နိုုင္ပါတယ္။

Note10/Note10+ အသစ္တြင္ ၄င္း၏ ဘယ္ဖက္၌ ဖုုန္းေပၚပါေသာ ခလုုတ္မ်ား - အတိုုးအက်ယ္ ခလုုတ္ နွင့္ ေဘးခလုုတ္ (Side key) တိုု႕ ပါရွိပါသည္။ အမည္တြင္ ညွြန္းဆိုုထားသည့္အတိုုင္း ဖုုန္း၏ အသံအတိုုးအက်ယ္ကိုု ခ်ိန္ညွိရန္ အတိုုးအက်ယ္ခလုုတ္ကိုု နွိပ္နိုုင္ပါသည္။ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ိဳးမ်ိဳးသိုု႕ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ေဘးခလုုတ္ (Side key) သိုု႕မဟုုတ္ (Power/Bixby) ခလုုတ္ကိုု တိုုတိုုနွိပ္၊ ရွည္ရွည္နွိပ္ သုုိ႕မဟုုတ္ နွစ္ခ်က္နွိပ္ပါ။

 

ခလုုတ္မ်ားတြင္ ၄င္းတိုု႕တစ္ခုုခ်င္းစီအတြက္ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားရွိေသာ္လည္း ပိုုျပီး ေခ်ာေမြ႕သည့္ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုုရရွိရန္ သင့္ကိုုယ္ပိုုင္ အတိုုေကာက္မ်ား (shortcuts) ဖန္တီးရန္ တဲြျပီးလည္း အသံုုးျပဳနိုုင္ပါသည္။

 

သင္အသံုုးျပဳနိုုင္ေသာ ခလုုတ္မ်ား၏ သတ္မွတ္လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား -

 

 • မ်က္နွာျပင္ (စခရင္) ဖြင့္ျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ ပိတ္ျခင္း - ေဘးခလုုတ္ကိုု တိုုတိုုနွိပ္ပါ။
 • Bixby အသံ - ေဘးခလုုတ္ကိုု ႀကာႀကာႏွိပ္ပါ၊
 • ကင္မရာ ဖြင့္ရန္ - ေဘးခလုုတ္ကိုု နွစ္ခ်က္နွိပ္ပါ။
 • ဖုန္း ပါဝါ ဖြင့္ရန္ - ဖုုန္း ပိတ္ထားခ်ိန္တြင္ ေဘးခလုုတ္ကိုု ႀကာႀကာႏွိပ္ပါ၊
 • ဖုုန္း ပါဝါပိတ္သည့္ မီနူး - ဖုုန္းကိုု ဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ ေဘးခလုုတ္ နွင့္ အသံတိုုးသည့္ခလုုတ္ပိုုင္းကိုု တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ႀကာႀကာဖိပါ
 • မ်က္နွာျပင္ကိုု ဓာတ္ပံုုရိုုက္ျခင္း - ေဘးခလုုတ္ နွင့္ အသံတိုုးသည့္ခလုုတ္ပိုုင္းကိုု တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ေခတၱခဏဖိထားပါ။

 

Note10 ကိရိယာ၏ ဘယ္ဖက္ရွိ အသံအတိုုးအခ်ဲ႕ခလုုတ္ နွင့္ ေဘးခလုုတ္ ကိုု ျပသည့္ ရုုပ္ပံုု

မွတ္ခ်က္ - ကြစ္ခ္ဆက္တင္ (Quick Settings) ပန္နယ္မွလည္း သင့္ဖုုန္းကိုု ပါဝါပိတ္နိုုင္ပါသည္။ စခရင္၏ ထိပ္မွ ပြတ္ဆြဲခ်ျပီး စခရင္ ထိပ္ေထာင့္ရွိ ပါဝါ (Power)အိုုင္ကြန္ကိုု ေခါက္ကာ ပါဝါပိတ္ (Power off) နိုုင္ ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ယင္းခလုုတ္ကိုု Bixby ကိုု နိႈးျခင္းကဲ့သိုု႕ေသာ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုလုုပ္ရန္သာ ရင္းနွီးေကာင္း ရင္းနွီးနိုုင္ပါသည္။ စိတ္မပူပါနဲ႕။ ယင္းခလုုတ္ကိုု သင့္အတြက္ အလုုပ္လုုပ္ေပးရန္ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ ျပဳျပင္နိုုင္ပါသည္။

 Bixby ဖြင့္၍ အသက္သြင္းရန္ ေဘးကီး (side key) ျဖင့္ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပံုုကိုုျပသည့္ Note10 စခရင္ ဓာတ္ပံုုျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္

* ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

ဆက္တင္ (Settings) ထဲတြင္ ေဘးခလုုတ္ (Side key) ကိုု ရွာျပီး ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ျပီးလ်ွင္ ယင္း Side key ကိုု ထပ္ျပီး ေခါက္လိုုက္ပါ။ အဲဒီမွာ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ဆက္တင္မ်ားကိုု သင္ေရြးခ်ယ္နိုုင္ပါသည္။

 

နွစ္ခါဆက္တိုုက္ ဖိျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတိုု႕ကိုု သင္ေရြးခ်ယ္နိုုင္ပါသည္ -

 

 • ကင္မရာကိုု အျမန္ဖြင့္ရန္ (Quick launch camera)
 • Bixby ကိုု ဖြင့္ရန္ (Open Bixby)
 • အက္ပ္ ဖြင့္ရန္ (Open app) (အက္ပ္တစ္ခုု ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆက္တင္ (Settings) အိုုင္ကြန္ကိုု ေခါက္ပါ။)

 

ဖိ၍ကိုုင္ထားျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတိုု႕ကိုု သင္ေရြးခ်ယ္နိုုင္ပါသည္ -

 

 • Bixby ကိုု နႈိးျခင္း
 • ဖုုန္းပါဝါပိတ္သည့္ မီနူး

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ

RC01_Static Content