သင့္ရဲ႕ Note10 ဖုုန္းထဲကိုု အပိုုပစၥည္း ဘယ္လိုုထည့္သြင္းပါမလဲ ။

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 22.09.2020

သင့္ရဲ႕ Note10/10+ ဖုုန္းက နဂိုုမူလကပင္ ေကာင္းလွျပီျဖစ္သည္၊ သိုု႕ေသာ္လည္း အျခားအရာတစ္ခု -အပိုုပစၥည္းမ်ားက ပိုုျပီး အံံၾသဖြယ္ရာျဖစ္ေအာင္ လုုပ္နိုုင္ပါေသးသည္။ အပိုုပစၥည္းမ်ားက သင့္အား သီခ်င္းနားေထာင္ခြင့္ေပးသည့္အျပင္ သင့္ဖုုန္းကိုုစတိုုင္က်ေအာင္လုုပ္ေပးသလိုု အကာအကြယ္လည္း ေပးနိုုင္ပါေသးသည္။

သင့္ဖုုန္းအသစ္ရဲ႕ အေရးအၾကီးဆံုုးအပိုုင္း - Note10/Note10+ ဖုုန္းမ်ားကိုု အျခားဖုန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နွာတစ္ဖ်ားအစြန္းထြက္ေစရန္ ျပဳလုုပ္ေပးေသာ S Pen ကိုု မေမ့လိုုက္ပါနဲ႕။ ပန္မ်ား က ေအာ္ရာ အျဖဴေရာင္၊ ေအာ္ရာ အျပာေရာင္ နွင့္ ေအာ္ရာ အနက္ေရာင္တိုု႕ျဖင့္ လာပါသည္။ သင့္ S Pen ၏ အေရာင္က သင့္ထံတြင္ရွိေသာ Note10/Note10+အေရာင္ အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ထုုိ႕အျပင္ S Pen အသစ္၌ သြင္ျပင္သစ္မ်ားအားလံုုး နွင့္ စြမ္းရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ကိုု မေမ့လိုုက္ပါနွင့္။

စကရင္မ်က္ႏွာျပင္ အကာအကြယ္မ်ားက သင့္ဖုုန္းကိုု အစြန္းအထင္းမ်ား နွင့္ လက္ေဗြရာထင္မႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေစပါသည္။ ယင္းက သင့္ဖုုန္းအတြင္းသိုု႕ ဖုုန္မႈန္႕မ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။ Note10/10+ က စကရင္မ်က္ႏွာျပင္င္အကာအကြယ္ တပ္ဆင္ျပီးသားပံုုစံျဖင့္ လာပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - Samsung မွ အတည္ျပဳထားသည့္ မ်က္နွာျပင္ အကာအကြယ္မ်ားကိုုသာ အသုုံးျပဳပါ။

လူတိုုင္းက ၄င္းတိုု႕၏စတိုုင္ျဖင့္ ကိုုက္ညီသည့္ ဖုုန္းခြံတစ္ခုုရွိရသည္ကိုု နွစ္သက္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕အခြံမ်ားက သူတိုု႕ဖာသာ တကယ္ပဲ ေတာက္ေျပာင္ျပီးျဖစ္တယ္ဆိုုတာ သင္သိပါသလား။ Samsung တြင္ သင့္ထံ ဖုုန္း၊ စာသား မက္ေဆ့ခ်္ သိုု႕မဟုုတ္ အသိေပးခ်က္တစ္ခုု ဝင္လာခ်ိန္တြင္ LED မီးအေသးစားမ်ား မွိတ္တုုတ္ မွိတ္တုုတ္လင္းလက္ေသာ LED ဖုုန္းအခြံမ်ား ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးအစား နွစ္မ်ိဳးမွာ - ပိုုက္ဆံအိတ္ပမာ LED အခြံ နွင့္ ေက်ာကာ LED အခြံ တိုု႕ျဖစ္ၾကသည္။  


ပံုအတြင္း ျပဆိုုထားသည့္အတိုုင္း ပိုုက္ဆံအိတ္ပမာ LED အခြံက သင္၏ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား သိုု႕မဟုုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုု ထည့္သိုုရန္ အိတ္ကပ္မ်ား ပါရွိပါသည္။ အခြံ၏ အဖုုံးကိုု ပိတ္ထားခ်ိန္အတြင္း သင္ အသိေပးခ်က္တစ္ခုုရရွိသည့္အခါတိုုင္း LED အလင္း နွင့္ အညႊန္းလကၡဏာက လင္းလာပါလိမ့္မည္။ သင့္အား မည္သူကဆက္သြယ္သည္ သိုု႕မဟုုတ္ သင္ မည္သည့္ အသိေပးခ်က္မ်ိဳးရရွိသည္ဆုုိသည့္အေပၚ အေျချပဳျပီး ယင္းတိုု႕ကိုု သင့္စိတ္ၾကိဳက္ ပံုုသြင္းနိုုင္ပါေသးသည္။ 


အျခားတဖက္တြင္ ေက်ာကာ LED အခြံတြင္ ေရွ႕ဖံုုး မပါရွိပါ။ ယင္းက ပံုုမွန္အခြံတစ္ခုုနွင့္ အလားတူပါေသာ္လည္း သင္ထံ ဖုုန္းဝင္လာခ်ိန္မ်ား သိုု႕မဟုုတ္ အျခား အသိေပးခ်က္မ်ားဝင္လာခ်ိန္တြင္ LED မီးက လင္းလက္လာပါလိမ့္မည္။ ထပ္ေဆာင္းျပီးလည္း သင္၏ Note10+ ကိုု ေမွာက္ခ်ထားခ်ိန္တြင္ ေက်ာကာ LED ၏မီးက မွိန္လိုုက္ လင္းလိုုက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အခ်ိန္ျပသသည့္ Note10 LED အခြံ

မွတ္ခ်က္ - NFC နွင့္ ဆမ္ေဆာင္း ေငြေပးစနစ္ (Samsung Pay) တိုု႕က အခြံရွိ LED မ်ားကိုု အသံုုးျပဳခ်ိန္တြင္ အလုုပ္လုုပ္မည္ မဟုုတ္နုိင္ပါ။

Note10/Note10+ တြင္ USB-C ေခါင္းပါသည့္ AKG နားၾကပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းကိုု သင့္ဖုုန္းေပၚရွိ USB-C ဝင္ေပါက္ - သင္၏ ဘက္ထရီအားသြင္းၾကိဳးဝင္ေပါက္ - တြင္သာ တပ္လိုုက္ပါ။ ဝိုုင္ယာၾကိဳးျဖင့္ မဆက္ပဲ ဘာမဆိုုနားေထာင္ရန္ နားၾကပ္မ်ားကိုုလည္း အသံုုးျပဳနိုင္ပါသည္။

Note10 AKG နားၾကပ္မ်ား

မွတ္ခ်က္ - Samsung adapters မ်ား နွင့္ အပိုုပစၥည္းမ်ားကိုုသာ သင့္ဖုုန္းနွင့္တြဲ၍ အသုုံးျပဳပါ။

သတိျပဳရန္ - နွစ္ခုုတြဲ adapter အသုုံးျပဳ၍ အားသြင္းၾကိဳးနွင့္ နားၾကပ္ကိုု တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆက္သြယ္သည့္အခ်ိန္၌ အပူလြန္သည့္ ျပႆနာ သိုု႕မဟုုတ္ နားၾကပ္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုုင္ပါသည္။

Note10+ မိုုဒယ္အားလံုုးတြင္ ဂိမ္းမ်ား၊ ရုုပ္ရွင္မ်ား နွင့္ အျခားအပိုုအရာမ်ားကဲ့သိုု႕ေသာ အက္ပ္မ်ားအတြက္ သိုုေလွာင္စရာ အမ်ားအျပားပါရွိပါသည္။ သိုု႕ေသာ္လည္း သင့္အေနျဖင့္ အပိုုေနရာမ်ား ထပ္လိုုအပ္ေသးပါက ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါေသးသည္။ အပိုုသိုုေလွာင္မႈ 1TB အထိ ရရွိရန္ Note10+ က microSD ကတ္ကိုု အသံုုးျပဳနိုုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ဘက္အပ္လုုပ္ရန္ သိုု႕မဟုုတ္ သိမ္းဆည္းရန္ နွင့္ ယင္းတိုု႕ကိုု ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အလွမ္းမီရရွိရန္ Cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု အသုုံးျပဳ၍ သင္၏ သိုုေလွာင္စြမ္းကိုု ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။

ခ်ဲ႕ထြင္ထားေသာ Note10 သိုုေလွာင္မႈ

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ