ေအအာရ္ ဒူဒဲလ္ ( AR Doodle) သြင္ျပင္ကိုု Note10 ေပၚတြင္ အသံုုးျပဳပံုု

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 24.11.2020

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဗြီဒီယိုုမ်ားကိုု အတုုအေယာင္ လက္ေရးမ်ား သိုု႕မဟုုတ္ မ်က္နွာမ်ားေပၚ သိုု႕မဟုုတ္ တစ္ေနရာရာေပၚတြင္ ပံုုမ်ားဆြဲျပီး မွတ္တမ္းတင္နိုုင္ပါသည္။ ကင္မရာက မ်က္နွာ သိုု႕မဟုုတ္ ေနရာတစ္ခုုကိုု မွတ္မိသိရွိေသာအခါ မ်က္နွာေပၚရွိ ဒူဒဲလ္က မ်က္နွာေရြ႕ရာေနာက္သိုု႕ ေလွ်ာက္လိုုက္ျပီး ကင္မရာက ေရြ႕ေနလ်က္နွင့္ပင္ ေနရာတစ္ေနရာတည္း၌ ဒူဒဲလ္က ရပ္တန္႕ေနပါလိမ့္မည္။ 

1 ကင္မရာ အက္ပ္ (Camera app) ကိုုဖြင့္ျပီး ရိုုက္ကူးသည့္ပံုုစံ စာရင္းေပၚတြင္ ဗြီဒီယိုု (Video ) ကိုု ေခါက္လိုုက္ပါ။
2 သင္အလိုုရွိသည့္ ပံုုစံတစ္ခုုကိုု ေရြးခ်ယ္၍ ကိုေခါက္လိုုက္ပါ။ ကင္မရာက အရာဝတၳဳကိုု မွတ္မိသိရွိခ်ိန္၌ မွတ္မိသိရွိသည့္ ဧရိယာက စကရင္င္မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

• မ်က္နွာ - မ်က္နွာတစ္ခုုေပၚရွိ ဒူဒဲလ္ကိုု ေနရာခ်ပါ။ 

• ေနရာတိုုင္း -အျခားတစ္ေနရာရာရွိ ဒူဒဲလ္။

ဒန္းလႊဲတစ္ခုုေပၚရွိ ေယာကၤ်ားေလးတစ္ဦး၏မ်က္နွာကိုု Note10 ကင္မရာမွ မွတ္မိသိရွိျခင္း

*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

3 မွတ္မိသိရွိသည့္ေနရာတြင္ စာေရးပါ သိုု႕မဟုုတ္ ပံုုဆြဲပါ။ အကယ္၍ သင္က ကိုေခါက္ျပီး ဒူဒဲလ္ကိုု စတင္လိုုက္ပါက သင္္ ဒူဒဲလ္လုုပ္ေနသည္ကိုု သင့္ဖာသာ မွတ္တမ္းတင္နိုုင္ပါသည္။
Note10 ကိုုအသံုုးျပဳျပီး ဒန္းလႊဲေပၚရွိ ေယာကၤ်ားေလးတစ္ဦး၏ မ်က္နွာပံုုေပၚတြင္ ပံုုဆဲြျခင္း

*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

4 ဗြီဒီယိုုတစ္ခုုကိုု မွတ္တမ္းတင္ရန္ ကိုု ေခါက္ပါ။
5 ဗြီဒီယိုု မွတ္တမ္းတင္ေနသည္ကိုု ရပ္ရန္ ကို ေခါက္ပါ။ ဗြီဒီယိုုကိုု ဂယ္လာရီထဲတြင္ သင္ ၾကည့္ရႈျပီး မွ်ေဝနိုုင္ပါသည္။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ