သင္၏ ဂလက္စီ ဖုုန္းေပၚတြင္ ပါဝါရွယ္ (PowerShare) ကိုု အသံုုးျပဳပံုု

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 26.05.2021

Note10/Note10+ က ကိရိယာ မွ ကိရိယာ သိုု႕ အားသြင္းၾကိဳးမလိုုအပ္ပဲ အားသြင္းခြင့္ျပဳပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ Note10/Note10+ နွင့္ အျခား ဖုုန္းကိုု တစ္ခ်ိန္တည္း အားသြင္းနိုုင္ပါသည္၊

Note10 မွ Galaxy Watch သုုိ႕ ဝါယာမပါ ပါဝါရွယ္ျခင္း (Wireless PowerSharing)

ကိရိယာ မွ ကိရိယာသိုု႕ အားသြင္းျခင္း

 

အကယ္၍ သင္၏ကိရိယာတြင္းရွိ ဘက္ထရီအားနည္းေနပါက Note10/Note10+ မွ အလိုုအေလ်ာက္ အားလႊဲေပးပါသည္။ သင္၏ အသိေပးသည့္ ပန္နယ္ (notification panel) ေပၚရွိ ”ဝါယာမပါ ပါဝါရွယ္ (Wireless PowerShare)” ကိုု ရွင္းရွင္းေလး အသက္သြင္းလိုုက္ပါ၊ ျပီးလွ်င္ အျခားကိရိယာကိုု သင္၏ Note10/Note10+ အလယ္ဗဟိုုတြင္ ေက်ာခ်င္းကပ္ျပီး ေနရာခ်ပါ။ ပါဝါအလုုံအလာက္ ကူးေျပာင္းျပီးခ်ိန္၌ ကိရိယာနွစ္ခုုကိုု ခြာလိုုက္ပါ သိုု႕မဟုုတ္ အျခားကိရိယာတြင္ အားအျပည့္ ျဖည့္ျပီးသည္အထိ ေစာင့္ပါ။

 

WPC Qi မွ အတည္ျပဳသည့္ စမာ့တ္ဖုုန္း ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းမ်ား နွင့္ ကိုုယ္ေပၚ ဝတ္ဆင္နိုုင္ေသာ ဆမ္ေဆာင္း ကိရိယာမ်ားကိုု ေထာက္ပံ့ပါသည္

  •  ဖုုန္းမ်ား - ဝါယာမပါအားသြင္းျခင္းကုုိ ေထာက္ကူသည့္ ဆမ္ေဆာင္း သိုု႕မဟုုတ္ အျခားတံဆိပ္ စမာ့တ္ဖုုန္းမ်ား (WPC Qi အတည္ျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ား)။ မတူေသာ ကိရိယာမ်ားက နႈန္းမတူပဲအားသြင္းနိုုင္ပါသည္။ ※ အျခား ကုုမၺဏီမွ ကိရိယာမ်ားက WPC Qi မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ ကိရိယာ၏ဆက္တင္ သိုု႕မဟုုတ္ ဒီဇိုုင္း ေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားနိုုင္ပါသည္ 
  •  ဝတ္ဆင္နိုုင္ေသာကိရိယာမ်ားတြင္ ဆမ္ေဆာင္း၏ ဝတ္ဆင္နိုုင္ေသာ ကိရိယာမ်ား (Gear S3/Sport၊ Galaxy Watch၊ Galaxy Watch Active၊ Galaxy Buds) အတြက္သာ ကန့္သတ္ထားပါသည္။  

မွတ္ခ်က္ - အားသြင္းသည့္ ကြိဳင္ က ကိရိယာ၏မိုုဒယ္အလ္ိုုက္ ေျပာင္းလဲနိုုင္ပါသည္။ ကိရိယာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မိသည္အထိ ကိရိယာမ်ားကိုု ခ်ိန္ညွိပါ။

ယင္းက မည္သိုု႕အလုုပ္လုုပ္ပံုုကိုု ျပသည့္ ကၽြန္ုုပ္တိုု႕၏ ေအာက္တြင္ပါသည့္ ဗြီဒီယိုုကိုု ၾကည့္ပါ။

သင္၏ Note10/Note10+ ကိုု ဝါယာျဖင့္ အားသြင္းမႈအသုုံးျပဳျပီး ပလပ္ထိုုးထားစဥ္ အျခား ကိရိယာတစ္ခုုကိုုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အားသြင္းနိုုင္ပါသည္။ 

 

နွစ္ခုုတြဲ အားသြင္းျခင္းကိုု အသက္သြင္းရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုုင္း လိုုက္နာပါ - 

1 သင္၏ Note10/Note10+ ေပၚရွိ notification panel ကိုု ဆဲြခ်ျပီး ဝါယာမပါ ပါဝါရွယ္ (Wireless PowerShare) အိုုင္ကြန္ကိုု ဖြင့္ရန္ ယင္းေပၚတြင္ ေခါက္ပါ။
2 Note10/Note10+ ၏ အလယ္ဗဟိုု တြင္ အျခားကိရိယာကိုု ေက်ာခ်င္းကပ္ျပီး ထားလိုုက္ပါ။
3 ကိရိယာမ်ား ဆက္မိသြာသည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ စခရင္မ်က္နွာျပင္က အတည္ျပဳပါလိမ့္မည္။ “OK” ကိုု ေခါက္လိုုက္ပါ။.
4 အကယ္၍ သင္က notification panel ကိုု ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္ဆဲြခ်ပါက ယင္းက ဆက္သြယ္ထားေသာကိရိယာကိုု အားသြင္းေနသည္ဆိုုသည့္ မက္ေဆ့ခ်္ကိုု ျပပါလိမ့္မည္။ ဝါယာမပါ ပါဝါရွယ္ျခင္း (Wireless PowerShare) အိုုင္ကြန္က စေတးတပ္စ္ ဘား သိုု႕မဟုုတ္ သင္၏ အစဥ္ျပေနသည့္ ပန္နယ္ေပၚတြင္ ေပၚေနပါလိမ့္မည္။

ခ်ံဳ႕ရန္ႏွိပ္ပါဝါယာမပါ အားသြင္းျခင္းက ကိရိယာတြင္း ျမႈပ္ထည့္ထားသည့္ အားသြင္းသည့္ ကြိုဳင္မ်ား၏ အကြာအေဝးေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ကိရိယာမ်ား တစ္ခုုနွင့္တစ္ခုု ေကာင္းေကာင္းခ်ိတ္ဆက္မိသည္အထိ ၄င္းတိုု႕ကိုု သင္ ခ်ိန္ညွိေပးဖိုု႕ လိုုနိုုင္ပါသည္။ 

 

သင့္ကိရိယာေပၚတြင္ အသံုုးျပဳထားေသာ အပိုုပစၥည္း သိုု႕မဟုုတ္ အခြံ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး Wireless PowerShare သြင္ျပင္က ေကာင္းေကာင္းအလုုပ္မလုုပ္ျခင္း ျဖစ္နိုုင္ပါသည္။ ယင္းသြင္ျပင္ကိုု မသံုုးခင္ အပိုုပစၥည္း တစ္ခုုခုု သိုု႕မဟုုတ္ အကာအကြယ္အခြံကိုု ဖယ္ရွားရန္ အၾကံျပဳတိုုက္တြန္းပါသည္။  Wireless PowerShare ကိုု အသံုုးမျပဳမီ ကိရိယာမ်ား၏ ေက်ာဖက္တြင္ ဖုုန္၊ ဂ်ီး သိုု႕မဟုုတ္ စိုုထိုုင္းမႈ ရွိမရွိလည္း စစ္ေဆးပါ။

မွတ္ခ်က္ - ဝါယာမပါ အားသြင္းမႈကိုု ေထာက္ကူမႈပါသည့္ ကိရိယာမ်ားကသာ ယင္းသြင္ျပင္ကိုသုုံး၍ အားသြင္းနိုုင္ပါသည္။ အားသြင္းသည့္နႈန္း သိုု႕မဟုုတ္ စြမ္းရည္က ကိရိယာ၏ အေျခအေန သိုု႕မဟုုတ္ ပတ္လည္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ မူတည္နိုုင္ပါသည္။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ

RC01_Static Content