S Pen တစ္ခုုစီတိုုင္းကိုု ဘာက တမူထူးျခားေစပါသလဲ။

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 22.09.2020

Note စီးရီးမ်ားကိုု ပိုု၍ အထင္ကရျဖစ္ေစသည္မွာ S Pen တိုင္းက ထူးျခားသလိုု အသစ္ထုုတ္လိုုက္တိုုင္း ယင္းတိုု႕ကိုု ပိုုျပီးေကာင္းေအာင္လုုပ္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံ တာဝန္အပ္နွံထားပါသည္။ သိုု႕ျဖစ္ပါ၍ Note10/10+ ရွိ  S Penသည္ လက္ရွိတြင္ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႕အျပင္ ၄င္း၌ ယခင္ S Pen မ်ားနွင့္မတူသည့္ သြင္ျပင္မ်ား နွင့္ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ပါရွိပါသည္။

 Note10 ကိရိယာမွ ထြက္လာေသာ S Pen နွင့္ S pen သပ္သပ္

ယခင္ကထက္ပိုု၍ တည္ျငိ္မ္ခိုုင္ခံ့သည္

The Note8 နွင့္ Note9 ရွိ S Pen မ်ားကိုု သီးျခားအပိုုင္းနွစ္ခုုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္၊ Note10/Note10+ တြင္ပါသည့္ S Pen မွာ အပိုုင္းတစ္ပိုုင္းတည္းျဖင့္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ပစၥည္းတစ္ခုသာပါရွိျပီး ယင္းကိုု ပိုု၍ ၾကာရွည္ကာ ခိုုင္ခံ့ေအာင္လုုပ္ေပးပါသည္။

ပိုုေကာင္းသည္ ဘက္ထရီတစ္ခုု

Starting with the Note9 မွစတင္ျပီး S Pen က ဘလူးတုုသ္ (Bluetooth) LE (စြမ္းအက္နိမ့္) ကိုု အသံုုးျပဳကာ ယင္းက ကၽြန္ုုပ္တိုု႕အား အေဝးထိန္းစြမ္းရည္ နွင့္ အျခား လတ္ဆတ္ေသာသြင္ျပင္မ်ားကို အသံုုးျပဳခြင့္ေပးပါသည္။ ဘလူးတုုသ္ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ S Pen ကိုု ရံဖန္ရံခါ၌ အားသြင္းရန္ လိုုအပ္ပါသည္။

 

Note10/Note10+ တြင္ပါရွိေသာ S Pen က Note9 ၏ S Pen ထက္ ပိုု၍ရွည္ၾကာစြာ အားသြင္းဖိုု႕လိုုေသာ္လည္း ယင္းက ပိုု၍ ၾကာရွည္ခံပါသည္။ ဘက္ထရီက ဆက္တိုုက္အသံုုးျပဳလ်ွင္ မိနစ္ ၃၀ အထိ ထိန္းထားနိုုင္ျပီး အျပည့္အားျပန္သြင္းရန္ ၁၀ မိနစ္ပင္မၾကာေပ၊ ယင္းက ဘာမွ မၾကာပါ။

 

Note8 တြင္ Bluetooth LE ဆက္သြယ္မႈမပါသည့္အတြက္ S Pen ကိုု အားသြင္းဖိုု႕ မလုုိပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ Bluetooth သြင္ျပင္မ်ား

Note9 ကိုု ထုုတ္ခ်ိန္၌ အေဝးထိန္းသြင္ျပင္က လူအားလံုုးကိုု မွင္သက္အံ့ၾသသြားေစပါသည္။ ယင္းက S Pen ျဖင့္ ဓာတ္ပံုုရိုုက္ျခင္း၊ ပါဝါပြိဳင့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဂယ္လာရီကိုု ဖြင့္ျခင္း နွင့္ အပိုုေဆာင္းအရာမ်ား လုုပ္ခြင့္ျပဳသည္။  


Note10/Note10+ မွ S Pen က ယင္းသြင္ျပင္မ်ားကိုု ပိုုေဝးေဝးေဆာင္ယူျပီး အဲရ္အက္ရွင္မ်ား (Air actions) ထပ္ျဖည့္ေပးပါသည္။ Galaxy Note10/10+ ၏ S Pen ခလုုတ္ကိုု နွိပ္ျပီး သင့္ဖုုန္းအား ဟန္ထား ၆ မ်ိဳး (ဘယ္/ညာ၊ အထက္/ေအာက္၊ ဘယ္ေဝွ႕/ညာေဝွ႕) ျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထိန္းခ်ုဳပ္နိုုင္ပါသည္။ သံုုးစြဲသူအေနျဖင့္ အက္ပ္ျဖင့္ ဟန္ထားမ်ားကိုု ေနရာျပန္ခ်နိုုင္ျပီး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုုစီအတြက္ စိတ္ၾကိဳက္ဟန္ထားမ်ားအသုုံးျပဳနိုုင္ပါသည္။

 

S Pen သြင္ျပင္ျဖင့္ သင္အသံုုးျပဳလိုုေသာ အက္ပ္၊ သြင္ျပင္၊ သိုု႕မဟုုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု ေျပာင္းလဲပါ။ 

အက္ပ္ကိုု ေျပာင္းလဲရန္ ေအာက္ပါတိုု႕ကိုု ဖြင့္ပါ 

 

1. အသိေပးခ်က္ ပန္နယ္ (notification panel) ကိုု ဖြင့္ပါ၊ ေအာက္က္ကိုု ပြတ္ဆြဲပါ၊  ,  ‘S Pen air actions’ စာသားအေပၚတြင္ ရွည္ရွည္ဖိေခါက္ပါ သိုု႕မဟုုတ္ ဆက္တင္ အက္ပ္ (Settings app) ကိုုဖြင့္ပါ၊ 

အဆင့္ျမင့္သြင္ျပင္မ်ား (Advanced features) -> အက္စ ပန္ (S Pen) -> အဲရ္အက္ရွင္ (Air actions) ကိုုဖြင့္ပါ 

 

2. ပန္ ကိုုေခါက္ကာဆက္ကိုုင္ထားျပီး အက္ပ္ တစ္ခုု သိုု႕မဟုုတ္ သြင္ျပင္တစ္ခုုကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ အက္ပ္တစ္ုခုုစီအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုုေျပာင္းလဲရန္ အဲရ္အက္ရွင္ ဆင္တင္ စခရင္ကိုုဖြင့္ျပီး အက္ပ္အက္ရွင္မ်ားေအာက္ရွိ အက္ပ္တစ္ခုုကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ ပန္ ခလတ္ သိုု႕မဟုုတ္ ဟန္ထားမ်ား (Gestures) ေအာက္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေခါက္ျပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု ေျပာင္းနိုုင္ပါသည္

 S Pen ျဖင့္ အက္ပ္မ်ား သိုု႕မဟုုတ္ သြင္ျပင္မ်ားကိုု ေျပာင္းလဲျခင္း

* ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

1 ဖြင့္ရန္ အက္ပ္တစ္ခုု သို႕မဟုုတ္ သြင္ျပင္တစ္ခုုကိုု သတ္မွတ္ပါ
2 အက္ပ္တစ္ခုုစီအတြက္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသတ္မွတ္ရန္ အက္ပလီေကးရွင္းကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ
3  ကင္မရာနွင့္ မီဒီယာ အက္ပ္မ်ားအတြက္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု သတ္မွတ္ပါ

မွတ္ခ်က္ - အျခား Bluetooth ကိရိယာမ်ားကဲ့သိုု႕ပင္ S Pen ၏ အမ်ားဆံုုး အကြာအေဝးမွာ ၁၀ မီတာ ျဖစ္ပါသည္။ Note8 ၏ S Pen က အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈ သိုု႕မဟုုတ္ Air actions မ်ားကိုု အသံုုးမျပဳနိုုင္ပါ။ 

သင့္ နွလံုုးသားကိုု တည္းျဖတ္ ျပဳျပင္လိုုက္ပါ

စာေရးရန္ သိုု႕မဟုုတ္ ပံုုဆြဲရန္ ေလျဖင့္ အမိန္႕ေပး  (Air command) မီနူးအသံုုးျပဳျခင္းကိုု ဘယ္သူက မၾကိဳက္ရွိပါမည္နည္း။ ယင္းက Note စီးရီးမ်ား၏ တမူထူးေသာသြင္ျပင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထုုိ႕အျပင္ PENUP အက္ပ္ ကိုု ၄င္း၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေရာင္ျခယ္သည့္စာအုုပ္နွင့္အတူ သတိတရရွိပါ။ ယင္းသြင္ျပင္မ်ားကိုု Note8၊ Note9 နွင့္ Note10/Note10+ တိုု႕အေပၚတြင္ သင္နွစ္သက္ခံစားနိုုင္ပါသည္။ 

 

သိုု႕ပါေသာ္လည္း Note10/Note10+ တြင္ တည္းျဖတ္ရန္ နွင့္ ဖန္တီးရန္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ယခင္ထက္ပိုုျပီး ပါရွိပါသည္။ Video အယ္ဒီတာ အသစ္ျဖင့္ ပိုုျပီး တိတိက်က် တည္းျဖတ္၊ စခရင္ ရီေကာ္ဒါ (Screen recorder)့ ျဖင့္ ဗြီဒီယိုုမ်ားအေပၚတြင္ ပံုုေရးဆြဲကာ Adobe Rush အက္ပ္ အသစ္ထဲတြင္ အနုုပညာေျပာင္ေျမာက္မႈ ရယူနိုုင္ပါသည္။ ယင္းတိုု႕အေပၚမွ ထပ္ေဆာင္းျပီး Samsung Note မ်ားတြင္ သြင္ျပင္သစ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လက္ေရးကိုု ပံုုနွိပ္စာအျဖစ္သိုု႕ အျမန္ေျပာင္းလဲျပီး သင္၏ မွတ္စုုမ်ားကိုုပင္ မိုုက္ခရိုုေဆာ့လ္ ဝါ့ဒ္ မွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္သိုု႕ ကူးေျပာင္းေစနိုုင္ပါသည္။   

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ