Etikk

Etikk

Rettferdig og
åpen bedriftskultur

Rettferdig og
åpen bedriftskultur

Vi bygger integritet inn i vårt daglige arbeid for å oppfylle vår sosiale rolle
og ansvaret vårt på en måte som sømmer seg
for vår status som et førsteklasses globalt selskap.

Vi bygger integritet inn i vårt daglige arbeid for å oppfylle vår sosiale rolle og ansvaret vårt på en måte som sømmer seg for vår status som et førsteklasses globalt selskap.

Vi er en global virksomhet, som innebærer at vi opererer i en rekke land, og som en følge av dette anerkjenner og analyserer vi forskjeller i lover, forskrifter og praksis i respektive land mens vi driver forretninger på en lovlig og etisk måte. Vi utvikler og implementerer globale sikkerhetsretningslinjer for personopplysninger, slik at personvernet til kunder og ansatte blir beskyttet. Vi jobber systematisk med samsvar og vurderinger av etiske risikoer der Samsungs globale regler for god oppførsel og forretningsførsel ligger til grunn. Disse reglene gir ansatte veiledning når de skal iverksette tiltak og gjøre viktige vurderinger. Samsvarsteamet vårt, tidligere under det juridiske kontor, rapporterer nå direkte til administrerende direktør, og lederen for samsvarsteamet deltar på alle styremøter for å støtte viktige beslutninger fra styret. Vi har dedikerte organisasjoner ved hver forretningsenhet og utenlandske regionkontorer for å håndtere samsvaret for hver virksomhet og region.

Etikkstyring

Vi offentliggjør våre globale etiske retningslinjer (Samsungs forretningsprinsipper) til våre leverandører, kunder og andre eksterne interessenter samt til våre ansatte gjennom vårt nettsted for etikkstyring, og tilbyr en kanal for rapportering om eventuelle brudd på etiske standarder. Dessuten er «Retningslinjer for forretningsatferd for ansatte», som fungerer som etiske standarder for våre ansatte, oversatt og tilgjengelig på totalt 15 språk (inkludert koreansk) og lastet opp på vårt interne intranett. Relevante opplysninger spres og deles blant alle våre ansatte over hele verden gjennom kollektiv, nettbasert og audio/visuell opplæring som tilbys minst årlig, hvis ikke mer. Egne «Forretningsretningslinjer» gis også til våre leverandører for å etablere åpen forretningspraksis.

Samsvarsstyring

Vårt samsvarsprogram har som mål å etablere en samsvarsdrevet bedriftskultur for å minimere forretningsrisikoene som kan oppstå på grunn av prisfiksing eller brudd på intellektuelle eiendomsrettigheter, og for å ta et sterkere ansvar innen områdene menneskerettigheter, helse og sikkerhet og miljø. Styringssystemet for samsvarsprogrammet (CPMS), et IT-system som er utviklet for å håndtere risiko knyttet til overholdelse, gir våre områdespesifikke retningslinjer og detaljer om regional problemovervåking. Vår hjelpedesk er i funksjon for å hjelpe ansatte med å foreta personlige forespørsler til eksperter når de har arbeidsrelaterte spørsmål, eller når de synes at retningslinjene våre er utilstrekkelige til å fastslå ulovlighet. Varslingssystemet vårt, som er utviklet under CPMS for våre ansatte, drives på en måte som garanterer konfidensialiteten til varslere.

Prosess
for
samsvarsstyring

  • Drift av
    dedikerte enheter

    Opprette personvernkontoret i Corporate Legal Office under direkte ledelse av CEO Utpeke advokatene som har ansvar for retningslinjer for personvern i respektive forretningsavdelingers

  • Overvåking

    Foreta regelmessig/ad hoc-overvåkning gjennom dedikerte enheter eller ansatte

Retningslinjer for personvern

Vi kunngjorde offisielt våre globale retningslinjer for personvern og utviklet relevante retningslinjer som gjenspeiler regionspesifikke regulatoriske forhold og lokale karakteristikker. Som et resultat av dette arbeidet gis våre ansatte «Global veiledning for personlig informasjon «og «Administrasjonsveiledning for utkontraktering av personopplysningsbehandling», som skal brukes som forvaltningsforskrifter. Vi driver våre prosesser og systemer på en måte som innlemmer relevante retningslinjer i vår daglige forretningsatferd og fortsetter å utføre vurderinger og tilbyr bedriftsomfattende opplæring.

 

Drift av dedikerte enheter

Opprette Global Privacy Office i Corporate
Legal Office under direkte ledelse av CEO
Oppnevn advokater til å ha ansvar for personvern i de respektive divisjonene i selskapet
 

Styrket gjennomgang av bruks-/
administrasjonssystemer
for retningslinjene for personvern

Utføre regelmessige gjennomganger og gjøre nødvendige forbedringer på våre systemer og tjenester som opererer for våre kunder og ansatte for deres administrative, tekniske og fysiske beskyttelsessystem som styrer hele prosessen med datainnhenting, behandling og avhending
 

Opplæring i retningslinjer for personvern

Tilby opplæring om retningslinjer for personvern på nett/ frakoblet som tar hensyn til avdelingsspesifikke jobbkarakteristikker (planlegging, forskning og utvikling, markedsføring osv.) samt grunnleggende opplæring som retter seg mot alle ansatte
 

Bruk av Privacy Legal Management System
(PLMS) (Juridisk styringssystem for personvern)

Gjøre det obligatorisk å iverksette forebyggende tiltak gjennom bruken av sjekklisten for personvernrisiko som er utviklet for å gjennomgå personvernrisikoer på hvert trinn av produktene og tjenestene, fra planlegging og utvikling til drift og avslutning ved gjennomgang av sjekklisten gjennom utpekte advokater