Ako zmeniť smer otvárania dverí u vašej chladničky?

Ako otočiť otváranie dverí na chladničke Samsung? Ako otočiť otváranie dverí na chladničke Samsung?

1. Pred začiatkom najskôr vždy chladničku odpojte z elektriky a vyprázdnite všetok obsah.

2. Pomocou plochého šrubováka uvoľnite a odložte plastový kryt kábla na dvierkach. Rovnakým šrubovákom dajte dole i plastový kryt na pánte.

3. Rozpojte konektory napájania predného panela a vyšrubujte obidve šrúbky, ktoré držia horný pánt dvierok.

4. Pridržte si dvierka, pánt tiahnite a uvoľnené dvierka opatrne oprite na bok. Vyšrubujte stredový záves pomocou krížového šrubováka a 5 mm imbusového kľúča.

5. Na hornej strane dvierok mrazničky, prehoďte pozíciu upchávky a pánta.

6. Teraz chladničku opatrne položte na zadnú stenu.

7. Odšrubujte rukou obidve predné nožičky.

8. Na spodnej strane dvierok chladničky i mrazničky demontujte a prehoďte pozíciu záražky automatického zatvárania, postup je v obidvoch prípadoch rovnaký.

9. Prehoďte pozíciu závrtnej skrutky a následne namontujte stredový záves.

10. Demontujte spodný záves a prehoďte jeho polohu  a polohu zarážky zrkadlovo do predvrtaných otvorov.

11. Nasaďte dvierka chladničky a zaistite ich prišrubovaním spodného závesu.

12. Našrubujte naspäť staviteľné nožičky. Plochým šrubovákom uvoľnite krytku a vyšrubujte poistnú skrutku, čím sa dostanete k napájaniu predného panela.

13. Zdvihnite uvoľnenú lištu a presuňte konektory do opačnej pozície, lištu vráťte naspäť a zaistite ju skrutkou.

14. Pomocou 11 mm kľúča prehoďte pozíciu hriadeľa na hornom závese.

15. Opatrne položte dvierka chladničky a nasaďte ich na osu stredového závesu.

16. Nasaďte horný záves a zaistite ho oboma poistnými skrutkami.

17. Teraz môžete chladničku postaviť naspäť do vzpriamenej polohy. Pripojte konektory napájania čelného panela a zasuňte ich do pripravenej dutiny.

18. Pred nasadením krytu horného pánta ním opatrne pretiahnite kábel k napájaniu predného panela. Vráťte na svoje miesta obe horné plastové krytky.

19. Pred pripojením do elektriky nechajte chladničku aspoň dve hodiny vypnutú.

Ďakujeme vám za vašu reakciu