Čo znamenajú poruchové kódy na mojej umývačke?

Keď sa v umývačke riadu niečo pokazí, existujú poruchové kódy, ktoré Vám pomôžu zistiť, čo sa s umývačkou stalo. Tu je zoznam poruchových kódov a ich význam. Vo väčšine prípadov je možné problém jednoducho vyriešiť bez pomoci odborníka.

Chyba upchatého filtra (1E, IE)

Pokiaľ umývačka zobrazuje 1E alebo IE (na modeloch Waterwall), znamená to, že voda netečie cez filter.

Vyberte filter, ktorý je na spodnej strane umývačky a vyčistite ho (pokyny nájdete v používateľskej príručke).

Pokiaľ sa kód zobrazí aj po vyčistení fitra, je nutný servis. 

Chyba prevádzky čerpadla (3C)

Ak umývačka zobrazuje 3C, znamená to, že zlyhalo Vaše čerpadlo.

Môžete skúsiť vypnúť umývačku a potom spustiť cyklus znova.

Pokiaľ toto nefunguje, je nutný servis.

Chyba príjmu vody s vysokou teplotou (3E)

Keď umývačka zobrazí 3E, znamená to, že je voda príliš horúca.

Pokiaľ k tomu dôjde, skontrolujte, či teplota vody nepresahuje 80 stupňov Celsia.

Ak teplota nie je vyššia ako 80° C, ale chyba stále pretrváva, je nutná kontrola špecialistom.

Chyba dodávky vody (4C/4E)

Pokiaľ umývačka zobrazuje kód poruchy 4C alebo 4E, znamená to, že umývačka nedostáva vodu pri správnej teplote, alebo správnom tlaku. Príčinou môže byť ventil prívodu vody.

 

 • Overte, či tlak a teplota vody spĺňajú požiadavky pre prívod vody.
 • Umývačky Samsung nie sú kompatibilné s hadicami Floodsafe a nemali by sa teda používať.
 • Uistite sa, že prívodná hadica nie je zvlnená alebo pokrčená.
 • Uistite sa, že je prívod vody otvorený úplne.
 • Pokiaľ táto chyba pretrváva aj naďalej, je nutný servis.

Berte na vedomie: Vaša umývačka vyžaduje minimálne 20 psi a maximálne 120 psi. 

Chyba odtoku (5C, 5E)

Pokiaľ umývačka ukazuje 5C, SC, 5E, SE, znamená to, že umývačka nemôže vypustiť vodu.

Pokiaľ tomu tak je, skontrolujte, že vypúšťacia hadica nie je stlačená alebo zlomená.

Môžete tiež skontrolovať pripojenie pri dreze, pri filtri a nádržke.

Ak problém pretrváva, je vyžadovaná kontrola. 

Chyba odrazky Waterwall (7E)

Pokiaľ umývačka zobrazuje 7E, odrazka sa nemôže správne pohybovať.

 

 • Overte, že baliaca páska bola odstránená z odrazky Waterwall, alebo sa nebude pohybovať.
 • Skontrolujte, či je odrazka nainštalovaná v správnej polohe a či nie je blokovaná.
 • Ak chyba trvá aj naďalej, je nutný servis špecialistu.
Chyba odrazky Waterwall
Chyba nízkej hladiny vody

Pokiaľ sa zobrazí chyba 9E, nie je v umývačke dostatok vody. 

1 Vyprázdnite umývačku.
2 Spustite Normálny cyklus a naplňte nádobku na umývací prostriedok.

Pokiaľ chyba pretrváva, vypnite pre umývačku prívod elektriny a požiadajte o opravu. 

Režim prístupového bodu

Keď umývačka zobrazuje AP, je v režime prístupového bodu. Znamená to, že sa pokúša pripojiť k mobilnému zariadeniu.

Pokiaľ sa nepokúšate pripojiť, vypnite umývačku a znova ju zapnite.

Chyba tlačidla

Keď umývačka zobrazuje bE, 6E, tak panel detekuje zablokované tlačidlo. 

1 Vypnite umývačku.
2 Stlačte každé tlačidlo na paneli.

Pokiaľ niektoré z tlačidiel nefunguje správne alebo sa kód poruchy po opätovnom zapnutí umývačky stále zobrazuje, je nutná oprava.

Chyba v komunikácii

Ak umývačka ukazuje CE, znamená to, že ovládací panel nemôže komunikovať so zbytkom umývačky.

Ak k tomuto dôjde, vypnite umývačku riadu a skúste ju znova spustiť. Pokiaľ chyba pokračuje, je nutný servis.

Chyba ohrievača vysokej teploty

Keď umývačka zobrazuje HC, 1E, IE (rotačné modely), teplota vo vnútri umývačky je príliš vysoká.

1 Skúste vypnúť napájanie (minimálne 30 sekúnd) a znova ho na ističi zapnúť.
2 Vyprázdnite umývačku riadu.
3 Spustite Normálny cyklus a naplňte zásuvku umývacím prostriedkom.

Pokiaľ chyba pretrváva, je nutný servis.

Chyba ohrievača

Pokiaľ umývačka zobrazuje HE, teplota vo vnútri umývačky je zistená nesprávne. 

1 Vyprázdnite umývačku.
2 Spustite Normálny cyklus a naplňte zásobník prostriedkom.

Keď chyba aj naďalej pokračuje, vypnite umývačku pomocou ističa a požiadajte o opravu. 

Chyba vytekania

Pokiaľ umývačka zobrazuje LC, LE, tak senzor úniku z umývačky detekuje vodu alebo je odrazka vody blokovaná (len modely Waterwall).

V prípade novej inštalácie alebo presunu:

 • Môže sa jednať o zablokovanú vypúšťaciu hadicu, ktorá spôsobuje únik vody.
 • Vypúšťacia hadica mohla byť poškodená, uistite sa, že to tak nie je.
 • Skontrolujte, či nie je umývačka naklonená dopredu.

Keď ste si istí, že nedochádza k úniku:

 • Pokiaľ ste umývačku nedávno premiestnili, mohlo dôjsť k pokrytiu senzora trochou vody. Nechajte ju vysušiť.
 • Ak ste umývačku nedávno pripojili k odpadu, uistite sa, že je odstránený kryt odpadu.
 • Zistite, či dávkovač pracieho prostriedka nebol preplnený alebo nebol pridaný prostriedok mimo dávkovač.

Ale keď sa chyba zobrazuje aj naďalej, je vyžadovaný servis. 

Chyba nadmernej hladiny vody

Pokiaľ umývačka zobrazuje OC, 0C, oE, je v umývačke viac vody, ako by malo byť. To často súvisí s problémom odtoku.

Uistite sa, že vypúšťacia hadica nie je zlomená alebo zovretá.

Môžete tiež skontrolovať pripojenie pri dreze, filtre či nádržke.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, je vyžadovaný servis. 

Chyba funkcie Zone Wash

Ak umývačka zobrazuje PC, nefunguje funkcia Zone Wash správne.

Vypnite umývačku, a potom skúste znova zapnúť cyklus. Pokiaľ chyba pretrváva, oprava bude nutná. 

Chyba funkcie polovičného zaťaženie

Ak umývačka ukazuje PE, funkcia polovičnej náplne nefunguje správne. 

1 Vyprázdnite umývačku.
2 Spustite cyklus polovičného plnenia a naplňte zásuvku prostriedkom.

Keď chyba pretrváva, vypnite napájanie umývačky na ističi a požiadajte o opravu. 

Chyba senzora teploty

Ak sa na umývačke zobrazuje tE, teplota vo vnútri umývačky je zaznamenávaná nesprávne. 

1 Vyprázdnite umývačku.
2 Spustite cyklus polovičného plnenia a naplňte nádobku umývacím prostriedkom.

Pokiaľ chyba pretrváva, vypnite umývačku na ističi a požiadajte o opravu. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu