Kontrola funkcií čistenia a častí práčky plnenej spredu určených na čistenie

Pravidelná údržba zaručuje plynulú prevádzku. Okrem toho pomáha chrániť bielizeň pred baktériami a pachmi. Prečítajte si pokyny nižšie, vďaka ktorým bude práčka omnoho čistejšia a spoľahlivejšia.

Funkcia čistenia bubna práčky plnenej spredu

Práčky Samsung plnené spredu ponúkajú účinné funkcie čistenia bubna ECO DRUM CLEAN a ECO DRUM CLEAN+, ktoré odstraňujú prach a baktérie vnútri bubna. Po dokončení určitého množstva praní vám práčka prostredníctvom blikajúceho svetla na ovládacom paneli pripomenie, že máte vyčistiť bubon.

používanie funkcie eco drum clean

Poznámka:

 • Skutočný dizajn ovládacieho panela vášho modelu sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Funkcia ECO DRUM CLEAN umožňuje automatické čistenie práčky, pričom odstraňuje pleseň, ktorá môže byť nahromadená vnútri bubna. Odporúča sa, aby ste pomocou tohto cyklu bubon pravidelne čistili a odstraňovali z neho baktérie. Tento cyklus zohreje vodu na 60 °C až 70 °C a zároveň odstráni nahromadenú špinu z gumeného tesnenia dverí. 

Pri použití cyklu ECO DRUM CLEAN vlastne môžete bubon vyčistiť bez čistiaceho prostriedku.

Návod na používanie funkcie ECO DRUM CLEAN

1. krok. Stlačte vypínač.

2. krok. Na paneli displeja vyberte program ECO DRUM CLEAN.

3. krok. Zavrite veko a stlačte tlačidlo Start/Pause.

Poznámka: V rámci cyklov ECO DRUM CLEAN a ECO DRUM CLEAN+ NEPOUŽÍVAJTE bežný prostriedok na bielizeň.

Funkcia ECO DRUM CLEAN+ okrem čistenia práčky zvyšuje jej výkon, znižuje potrebu zbytočných opráv a predlžuje jej životnosť (rovnako ako cyklus ECO DRUM CLEAN). Bubon môžete vyčistiť aj bez čistiaceho prostriedku.

Pripomenutie funkcie ECO DRUM CLEAN+ bliká na ovládacom paneli po každom 40. praní. (Odporúča sa, aby sa cyklus ECO DRUM CLEAN+ spúšťal pravidelne. Ak sa spustí signalizácia, vyčistite aj filter nečistôt.)

Návod na používanie funkcie ECO DRUM CLEAN+ 

1. krok. Stlačením vypínača zapnite práčku.

2. krok. Otáčaním selektora cyklu vyberte cyklus ECO DRUM CLEAN+.

3. krok. Stlačte a podržte tlačidlo Start/Pause (spustenie podržaním).

používanie funkcie eco drum clean plus

Poznámka:

 • Skutočný dizajn ovládacieho panela vášho modelu sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Upozornenia

 • Pri použití cyklu ECO DRUM CLEAN môžete bubon vyčistiť bez čistiaceho prostriedka. (Pri použití funkcií ECO DRUM CLEAN a ECO DRUM CLEAN+ NEPOUŽÍVAJTE bežný čistiaci prostriedok.)
 • Zvyšky chemických látok v bubne môžu poškodiť bielizeň alebo bubon práčky.
 • Cyklus ECO DRUM CLEAN+ takisto nikdy nepoužívajte, ak sa v práčke nachádza bielizeň. Môže to spôsobiť poškodenie bielizne alebo problém s práčkou.

Informácie o pripomenutí funkcie ECO DRUM CLEAN+

 • V závislosti od modelu vám funkciu ECO DRUM CLEAN+ pripomenie ikona alebo indikátor LED.
 • V prípade ikon sa ikona rozsvieti na ovládacom paneli.
 • V prípade indikátorov LED sa indikátor LED rozsvieti vedľa funkcie ECO DRUM CLEAN+ alebo v oblasti možností ovládacieho panela.
 • Pripomenutie funkcie ECO DRUM CLEAN+ bliká na ovládacom paneli po každom 40. praní. Odporúča sa, aby sa cyklus ECO DRUM CLEAN+ spúšťal pravidelne.
 • Keď toto pripomenutie začne blikať prvýkrát, môžete ho nasledujúcich 6 praní ignorovať. Od 7. prania sa však pripomenutie už nezobrazuje. Znova sa zobrazí po druhom cykle 40 praní.
 • Hlásenie 0 sa môže zobrazovať aj po ukončení posledného procesu.
 • Priebežnú hodnotu cyklu ECO DRUM CLEAN+ môžete zaznamenať stlačením vypínača. Táto akcia nezastaví ani nevypne zariadenie, ale zaznačí hodnotu cyklu.
 • Aj v prípade, že číslica 0 nezmizne, zariadenie pracuje normálne.
 • Z hygienických dôvodov sa odporúča, aby ste cyklus spúšťali pravidelne.

Vyhľadanie častí práčky určených na čistenie

prehľad práčky plnenej spredu

Poznámka: Skutočný dizajn práčky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Pri práčke s bubnom by sa malo kontrolovať gumené tesnenie nainštalované pozdĺž okraja dverí. Je to preto, že v mnohých prípadoch sa tvorí pleseň v dôsledku nahromadenia vody v gumenom tesnení. Po vyčistení gumeného tesnenia pomocou jemnej kefky a handričky by vnútorná strana dverí práčky mala zostať otvorená, kým sa voda nevysuší.

 • Otvorte dvere práčky a vyberte z nej oblečenie a všetky predmety.
 • Na tesnení sivej farby medzi otvorom dverí a bubnom vyhľadajte škvrny.
 • Potiahnite tesnenie dozadu, aby ste mohli skontrolovať všetky oblasti pod ním a vyhľadať cudzie predmety.
 • Očistite oblasť tesnenia jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou.
 • Ak na čistenie potrebujete použiť čistiaci prostriedok, zmiešajte tekuté chlórové bielidlo s teplou vodou z vodovodu.
 • Očistite oblasť tesnenia handričkou navlhčenou v zriedenom roztoku.
 • Po vyčistení oblasti tesnenia ju dôkladne utrite suchou handričkou a nechajte ju vyschnúť.
čistenie tesnenia dverí práčky

Poznámka:

 • Pri dlhšom čistení používajte gumené rukavice a postupujte podľa pokynov výrobcu bielidla na správne používanie.
 • Ak na čistenie dverí použijete chlórové bielidlo alebo iné čističe, tesnenie dverí sa môže zdeformovať.

1. krok. Držte stlačenú uvoľňovaciu páčku vnútri priečinka a posúvaním ho otvorte.

držanie vnútorného priečinka a otvorenie

2. krok. Vyčistite súčasti priečinka jemnou kefkou pod tečúcou vodou.

čistenie súčastí priečinka

3. krok. Vyčistite ťažko dostupné miesta priečinka jemnou kefkou.

čistenie ťažko dostupných miest priečinka

4. krok. Znova vložte do priečinka nádobu na tekutý prací prostriedok. Zasunutím priečinka ho zatvorte.

opätovné vloženie nádoby na prací prostriedok do priečinka

Poznámka:

 • Skutočný dizajn priečinka na prací prostriedok vášho modelu sa môže líšiť.
 • Ak chcete odstrániť zostávajúci prací prostriedok, spustite program PLÁKANIA + ODSTREĎOVANIA s prázdnym bubnom.

Ak chcete zabrániť problémom s prívodom alebo odtokom vody, odporúča sa, aby ste raz alebo dvakrát za rok vyčistili sieťový filter vodnej hadice. Existujú dva typy filtrov produktu. Prvý sa nachádza vnútri vodnej hadice a druhý je filter nečistôt v dolnej časti práčky.

1. krok. Odskrutkujte hadicu a vytiahnite sieťový filter.

odskrutkovanie hadice a vytiahnutie sieťového filtra

2. krok. Pomocou klieští jemne vytiahnite sieťový filter z konca hadice.

jemné vytiahnutie sieťového filtra z hadice

3. krok. Opláchnite ho pod vodou. Okrem sieťového filtra vyčistite aj vnútornú a vonkajšiu časť konektora so závitom.

opláchnutie filtra pod vodou

4. krok. Zatlačte filter späť na miesto.

zatlačenie filtra späť na miesto

5. krok. Priskrutkujte hadicu späť k práčke.

priskrutkovanie hadice späť

Filter nečistôt sa odporúča čistiť 5-krát alebo 6-krát za rok, aby nedošlo k jeho upchatiu.

1. krok. Otvorte kryt filtra nečistôt. 

otvorenie krytu filtra nečistôt

2. krok. Odstráňte bielu odtokovú zátku z núdzovej odtokovej hadice a nechajte odtiecť vodu do vhodnej nádoby.

odstránenie odtokovej zátky a odtok vody

3. krok. Keď z pomocnej odtokovej hadice prestane odtekať voda, vyberte filter nečistôt. Otáčajte ho proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho.

vybratie filtra nečistôt otáčaním proti smeru hodinových ručičiek po odtečení vody

4. krok. Vyčistite filter nečistôt jemnou kefkou.

vyčistenie filtra nečistôt jemnou kefkou

5. krok. Skontrolujte a vyčistite filter a potom ho znova vložte. Zatlačte ho do vnútra a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, kým nebude v pevnej polohe. Znova vložte zátku núdzovej odtokovej hadice a takisto ju pripevnite.

opätovné vloženie filtra zatlačením a otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nebude v pevnej polohe

6. krok. Znova nasaďte kryt. Umiestnite ho do otvorov v dolnej časti otvoru prístupového panela a zatlačte alebo zložte ho v hornej časti.

opätovné nasadenie krytu

Poznámka:

 • Prístupový kryt filtra nečistôt môžete otvoriť tak, že vložíte mincu alebo kľúč do otvoru nad prístupovým panelom a jemne ho vypáčite.
 • Pred otvorením krytu, umiestnite pod kryt uterák alebo nádobu, aby voda nepoškodila podlahu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu