กิจกรรม 98GB Challenge

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :

• กดไลค์เพจ Samsung Thailand
• แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมเขียนคำตอบว่า “คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทดสอบ จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการโอนไฟล์ขนาด 98GB พร้อมบอกเหตุผลเด็ดๆ ว่าทำไมถึงต้องใช้ Samsung SSD” ตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติด Hashtag #SSD980Challenge #Samsung
• แคปเจอร์ภาพที่ร่วมกิจกรรม มาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้
• ผู้ชนะกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัล Samsung SSD 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD รุ่น MZ-V8V1T0BW มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 กล่อง จำนวนทั้งหมด 2 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 14 วัน) ประกาศผล 24 สิงหาคม 2564

รางวัล
Samsung SSD 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD รุ่น MZ-V8V1T0BW มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 กล่อง จำนวนทั้งหมด 2 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล
1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) ของเฟซบุ๊ค Samsung Thailand ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2564 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
4. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางไปรษณีย์ด้วยวิธีปกติ ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม คือ เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. รายละเอียดของรางวัล
ผู้ชนะ ได้รับ Samsung SSD 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD รุ่น MZ-V8V1T0BW มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 กล่อง จำนวนทั้งหมด 2 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 บาท (ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้)
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- คำตอบตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุด (10 คะแนน)
- คำบรรยายถึงเหตุผล ทำไมถึงต้องใช้ SSD ของ Samsung (10 คะแนน)
4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
6. รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายหรือสร้างขึ้นเองเท่านั้น และห้ามมิให้ส่งในนามผู้อื่น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและรับรองว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน หรือเป็นงานอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงจะรับผิดชอบในทุกกรณี
7. รูปภาพที่ส่งมาจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
8. รูปภาพและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
10. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
12. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิ์ ในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
13. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
14.. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/