เงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใต้ แคมเปญ บัดดี้เรื่องเรียนด้วยสินค้า Samsung ที่ Samsung Online Shop

 • เฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมต้น - มัธยมปลายหรือนักศึกษาระดับชั้นมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี - ปริญญาเอก) สามารถเข้าร่วมแคมเปญบัดดี้เรื่องเรียนด้วยสินค้า Samsung ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 –
  30 มิถุนายน 2563 เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดสุงสุด 40% เมื่อซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, อุปกรณ์เสริม, และ อุปกรณ์สวมใส่ที่ Samsung.com บน Samsung Online Shop

  (https://shop.samsung.com/th/offer/students)
 • ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงตนที่ https://student-onlineb2c.thsamsungcampaign.com/ พร้อมทั้ง
  แนบบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุของตนในการลงทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิของท่าน ในการนี้
  ชื่อที่ทำการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านทำการลงทะเบียนดังนี้
  • ลงทะเบียนวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลภายใน
    5 นาที
   • หลังเวลา 18.00 น. – 08.59 น. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันถัดไป
  • ลงทะเบียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันทำการถัดไป
  หากสิทธิของท่านเข้าเงื่อนไข บริษัทฯ จะส่งรหัสส่วนลด (Discount Code) เพื่อใช้กรอก ณ ตอนชำระค่าสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าภายใต้
  โปรโมชั่น บัดดี้เรื่องเรียนด้วยสินค้า Samsung ที่ https://shop.samsung.com/th/offer/students ไปพร้อมกันด้วย
 • ท่านต้องใช้รหัสส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ออกรหัสส่วนลดและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ท่าน
 • ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษามีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเข้าร่วมแคมเปญนี้ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเข้าใจและยินยอมที่จะตกลงตามการซื้อขายภายใต้แคมเปญนี้
 • รหัสส่วนลดใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และ 1 เครื่อง ต่อ 1 ประเภทสินค้า โดยสินค้ามีทั้งหมดมี 4 ประเภท คือ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม และ อุปกรณ์สวมใส่
 • จำกัด 1 นักศึกษา ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 เดือน โดยนับจากวันซื้อสินค้า
 • เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าและส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS
  และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดระบุไว้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการเข้าร่วมแคมเปญ อีกทั้งบริษัทฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ที่
  Live Chat