Sử dụng Samsung Cloud trên nền web

Ngày cập nhật gần nhất : 03-08-2022

Với Samsung Cloud trên web, bạn có thể lưu dữ liệu cá nhân của mình trong một không gian an toàn và có thể truy cập bất cứ khi nào bạn muốn. Tìm hiểu cách hoạt động của tính năng này bên dưới.

View of the Samsung Cloud web main screen.

Sử dụng Samsung Cloud nền web

Để quản lý dữ liệu của bạn, hãy truy cập dữ liệu đã đồng bộ hóa hoặc đã sao lưu trên web Samsung Cloud bằng các bước sau:

  • Truy cập Samsung Cloud trên trình duyệt web và đăng nhập bằng tài khoản Samsung của bạn.

Lưu ý: Trang web này được tối ưu hóa cho trình duyệt Windows Chrome. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình duyệt Chrome trên PC chạy Windows.

Làm cách nào để chọn một ngôn ngữ?

Ngôn ngữ mặc định được hiển thị trong cài đặt trình duyệt.

Sau khi bạn đặt vị trí/ngôn ngữ của mình trên web Samsung Cloud, nội dung sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ mặc định của vị trí đó hoặc ngôn ngữ bạn chọn.

Khi bạn xóa cookie của trình duyệt, ngôn ngữ đã đặt cũng bị xóa và nội dung sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ mặc định của cài đặt trình duyệt.

Cảm ơn phản hồi của bạn