Không thế đăng ký/kết nối đến thiết bị Bluetooth trong ứng dụng SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 17-03-2022
Someone connecting a Bluetooth device in the SmartThings app.

Nếu bạn không thể đăng ký hay kết nối đến thiết bị Bluetooth, hãy làm theo các bước sau:

  • Đảm bảo thiết bị Bluetooth đang mở nguồn.

Nếu thiết bị di động của bạn đang ở “Chế độ Máy bay”, hãy tắt nó đi.

  • Đảm bảo thiết bị Bluetooth đang trong khoảng cách hoạt động.
  • Đảm bảo Bluetooth đã được ở trên thiết bị Bluetooth của bạn.
  • Đảm bảo thiết bị bạn đang tìm kiếm có thể được tìm kiếm bởi các thiết bị khác.
  • Nhấn “Tìm” trong cài đặt Bluetooth trên điện thoại của bạn và kiểm tra xem thiết bị bạn đang muốn kết nối đến có hiển thị không. Nếu thiết bị có thể được phát hiện trong cài đặt Bluetooth, hãy kết nối đến nó.
  • Nếu thiết bị hiển thị là đã kết nối, và bạn vẫn không thể kết nối, hãy xóa thiết bị và thử kết nối lại.

Vui lòng lưu ý: Để biết cách thiết lập kết nối Bluetooth, hãy em hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị của bạn.

1. Xóa thiết bị đã đăng ký từ SmartThings

Step 1. Launch the SmartThings app and tap ¨Devices¨ from the menu at the bottom. Step 1. Launch the SmartThings app and tap ¨Devices¨ from the menu at the bottom.

Bước 1. Chọn ¨Thiết bị¨ để nhìn thấy các thiết bị của bạn.

Step 2. Press and hold on the device you want to delete. Step 2. Press and hold on the device you want to delete.

Bước 2. Nhấn và giữ thiết bị bạn muốn xóa.

Step 3. Tap ¨Edit¨. Step 3. Tap ¨Edit¨.

Bước 3. Chọn "Sửa".

Step 4. Tap ¨Delete Device¨. Step 4. Tap ¨Delete Device¨.

Bước 4. Chọn ¨Xóa thiết bị¨.

2. Đăng ký lại thiết bị theo quy trình đăng ký thiết bị ban đầu

Step 1. Launch the SmartThings app and tap the “+” symbol at the top of the screen. Step 1. Launch the SmartThings app and tap the “+” symbol at the top of the screen.

Bước 1. Chon Nhiều hơn (+) ở cạnh trên màn hình.

Step 2. Tap “Device” to add a device. Step 2. Tap “Device” to add a device.

Bước 2. Chọn “Thiết bị” để thêm thiết bị.

Step 3. Tap the type of device you wish to add. Step 3. Tap the type of device you wish to add.

Bước 3. Chọn loại thiết bị bạn muốn thêm.

Vui lòng lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký một thiết bị Bluetooth nhưng không thể nhìn thấy nó, vui lòng kiểm tra theo đường dẫn sau: SmartThings > tab Thiết bị > Thiết bi riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn