Cài huy hiệu thông báo trên biểu tượng ứng dụng

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Huy hiệu trên biểu tượng ứng dụng bị ảnh hưởng bởi các giá trị cài đặt bên dưới. Vui lòng kiểm tra xem các cài đặt của bạn đã được đặt đúng hay chưa.

badgenotification1
1 Cài đặt > Thông báo > Mở Huy hiệu biểu tượng ứng dụng
2 Cài đặt > Thông báo > Mở thông báo của ứng dụng bạn muốn nhận thông báo cho tin mới đến
3 Cài đặt > Thông báo > Chọn ứng dụng nào bạn muốn nhận thông báo > Mở Huy hiệu biểu tượng ứng dụng
4 Cài đặt > Ứng dụng > Nhiều hơn > Truy cập đặc biệt > Truy cập thông báo > Mở Samsung Experience Home
5 Kiểm tra cài đặt thông báo trong chính ứng dụng đó

Nếu các huy hiệy xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng trong trang Ứng dụng thay vì trên Màn hình chờ, vui lòng xóa biểu tượng ứng dụng ở Màn hình chờ và thêm lại.

Cảm ơn phản hồi của bạn