Hướng dẫn xoá tài khoản Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020
ssaccount1

Để xoá một tài khoản Samsung (Samsung account), bạn vui lòng nhấn vào đây hoặc sử dụng trình duyệt web truy cập vào địa chỉ: https://account.samsung.com/

1 Chọn "Đăng nhập" và tiến hành đăng nhập vào tài khoản Samsung mong muốn xoá.
2 Chọn vào tên và địa chỉ Email của tài khoản Samsung.
3 Chọn "Cài đặt Samsung account" và chọn "Xoá tài khoản".
4 Tham khảo kỹ những lưu ý xoá Samsung Account trước khi chọn "Xoá".

Nếu bạn xóa Samsung Account của mình, bạn sẽ không còn có thể sử dụng các dịch vụ Samsung hiện có với tài khoản này. Tất cả nhật ký sử dụng dịch vụ sẽ bị xóa và không thể khôi phục.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page