Làm thế nào để sử dụng lệnh nhanh trong Samsung Bixby Voice?

Ngày cập nhật gần nhất : 13-06-2022

 

Bạn có thể thêm các câu lệnh nhanh để ra lệnh cho Bixby nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bạn có ra nhiều câu lệnh cùng lúc bằng cách thêm chúng thành 1 câu lệnh nhanh.

quickcommandbixbyvoice1
1 Mở Bixby Home và chọn Nhiều hơn.
2 Chọn My Bixby.
3 Chọn Câu lệnh nhanh.
4 Nhấn THÊM.
5 Chọn Thêm lệnh nhanh.
quickcommandbixbyvoice2
6 Chọn biểu tượng Bixby Voice, nói câu lệnh nhanh để thêm vào và chọn LƯU.
7 Chọn Thêm lệnh Bixby và chọn ‘Chọn từ lịch sử’ hay ‘Tìm kiếm toàn bộ lệnh’.
8 Chọn một lệnh để Bixby Voice thực hiện. Nếu câu lệnh chứ thông tin cần chỉnh sửa, như thời gian hoặc tên, bạn có thể chỉnh chúng bằng cách chọn SỬA. Để thêm các câu lệnh bổ sung, chọn Thêm một lệnh khác.
9 Chọn LƯU.

Cảm ơn phản hồi của bạn