Τι είναι η βαθμονόμηση; Πρέπει να το κάνω;

Το πλυντήριο Samsung υπολογίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή υπολογισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία βαθμονόμησης αμέσως μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε τη Λειτουργία βαθμονόμησης.

Προσοχή: Προτού εκτελέσετε τη Λειτουργία βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος και ότι δεν υπάρχει τίποτα επάνω στο πλυντήριο.

1 Απενεργοποιήστε το πλυντήριο.
2 Πατήστε το κουμπί «Λειτουργία» ενώ ταυτόχρονα κρατάτε πατημένα τα κουμπιά «Θερμοκρασία» και «Καθυστέρηση Έναρξης». Το πλυντήριο θα ενεργοποιηθεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «CLB».
3 Πατήστε το κουμπί «Έναρξη / Παύση» για να ξεκινήσει τη Λειτουργία βαθμονόμησης.
4 Ο κάδος θα περιστραφεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για περίπου 3 λεπτά.
5 Όταν ολοκληρωθεί η Λειτουργία βαθμονόμησης στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «End» και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.
6 Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας