Čo mám robiť, ak sušička nepracuje správne?

Ak sušička nefunguje, skontrolujte možnosti nižšie. Odporúča sa, aby ste po každom použití sušičky vyčistili filter a fľašu na vodu.

Kontrola základných možností

 • Uistite sa, že sú správne zavreté dvierka sušičky.
 • Uistite sa, že napájací kábel je zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
 • Skontrolujte prerušovače obvodov a poistky v domácnosti.

Zohľadnenie kapacity sušenia

Pri sušení po vypraní je vhodné vložiť množstvo bielizne pod úrovňou kapacity sušenia konkrétneho produktu. Ak dovnútra vložíte veľa bielizne, otáčanie bude obmedzené a sušenie nebude rovnomerné. Okrem toho môže byť oblečenie značne pokrčené. Vždy sa navyše odporúča, aby ste používali štandardný program sušenia, ktorý bielizeň odváži a na základe hmotnosti sám určí odporúčaný čas sušenia.

Vypnutie detského zámku

Ak povolíte detskú ochranu, všetky tlačidlá s výnimkou vypínača prestanú fungovať. Po nastavení funkcie detskej ochrany sa dvierka sušičky uzamknú a rozsvieti sa svetlo detskej ochrany. Ak tlačidlo nefunguje a používa sa druhé tlačidlo, svetlo detskej ochrany bliká. Po aktivovaní bude detský zámok naďalej v prevádzke aj v prípade vypnutia a opätovného zapnutia sušičky.

kontrola detského zámku na ovládacom paneli

Poznámka:

 • Skutočný dizajn ovládacieho panela vášho modelu sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Návod na otvorenie dvierok, keď je zapnutý detský zámok

 • Ak sú dvierka sušičky uzamknuté alebo tlačidlo nefunguje z dôvodu nastavení detského zámku, súčasným stlačením a podržaním tlačidiel + a - počas 3 sekúnd nastavte pozastavenie (1 minúta).
 • Keď sa dvierka dočasne uvoľnia, zostanú uvoľnené 1 minútu a bude blikať svetlo detského zámku.
 • Po uplynutí 1 minúty sa na 2 minúty spustí upozornenie.
 • Ak sa počas 2-minútového upozornenia dvierka zavrú, funkcia detského zámku sa nastaví znova.

Návod na úplné zakázanie detského zámku

 • Ak chcete detský zámok úplne zakázať, znova stlačte tlačidlá + a - na 3 sekundy počas dočasného uvoľnenia.
 • Po uvoľnení sa dvierka odomknú a svetlo detskej ochrany zhasne.

Poznámka: Skutočné označenia (-, +) na ovládacom paneli vášho modelu sa môžu líšiť.

Uistite sa, že filter a zásobník vody nie sú zablokované

Niektoré časti sušičky si vyžadujú pravidelné čistenie. Predovšetkým sa odporúča, aby ste po každom použití vyčistili filter a zásobník. Pokyny na čistenie filtra nájdete nižšie.

kontrola súčastí sušičky určených na čistenie

Filter vlákien čistite po každej dávke. Ak sušičku použijete s mokrým filtrom vlákien, môže sa tvoriť pleseň, môžu vzniknúť nepríjemné pachy alebo sa môže znížiť výkon pri sušení. Preto filter vlákien po každej dávke vyčistite a vysušte.

1. krok. Otvorte dvierka sušičky a ťahaním filtra nahor ho vyberte. (Po vybratí filtra nevyberajte gumené tesnenie.)
2. krok. Otvorte vonkajší filter a vyberte vnútorný filter.

otvorenie filtra sušičky smerom nahor a vybratie vnútorného filtra z vonkajšieho filtra

3. krok. Otvorte vnútorný a potom vonkajší filter.
4. krok. Pomocou kefky odstráňte z každého filtra vlákna a zvyšný prach.

otvorenie vnútorného filtra a odstránenie vlákien z filtra

Poznámka: Očistite filtre pod tečúcou vodou a potom ich nechajte úplne vysušiť (v prípade potreby).

5. krok. Pripojte čistý filter k vonkajšiemu filtru v príslušnom smere a zasuňte ho späť na miesto.

pripojenie čistého filtra k vonkajšiemu filtru a vrátenie späť na miesto

Poznámka: Ak sa vo vonkajšom filtri nenachádza vnútorný filter, sušičku nepoužívajte. 

Výmenník tepla sa odporúča čistiť najmenej raz za mesiac (alebo keď zaznie zvuková signalizácia a na displeji sa rozsvieti indikátor výmenníka tepla). Zvýši sa tým účinnosť tepelného čerpadla. Výmenníka tepla sa nedotýkajte a nečistite ho holými rukami, aby nedošlo k poraneniu alebo popáleniu. Na čistenie výmenníka tepla takisto nepoužívajte vodu.

1. krok. Stlačte hornú časť vonkajšieho krytu a otvorte ho.

otvorenie vonkajšieho krytu výmenníka tepla

2. krok. Otočením odomknite obidve poistky.

odomknutie poistiek

3. krok. Vyberte vnútorný kryt.

vybratie vnútorného krytu

4. krok. Očistite výmenník tepla pomocou pribalenej kefky na čistenie (alebo vysávača s nasadenou kefou).

čistenie filtra jemnou kefkou

Poznámka:

 • Pri čistení neohýbajte a nedeformujte lamely výmenníka tepla.
 • Môže to spôsobiť zníženie výkonu pri sušení.

5. krok. Očistite vnútorný kryt jemnou vlhkou handričkou.

čistenie filtra vlhkou handričkou

6. krok. Znova vložte vnútorný kryt. Potom priskrutkujte obidve poistky, čím uzamknete vnútorný kryt.

opätovné vloženie vnútorného krytu

Poznámka: Uistite sa, že poistky sú úplne uzamknuté. 

7. krok. Zavrite vonkajší kryt.

zatvorenie dvierok krytu výmenníka tepla

Po každom použití vyprázdnite zásobník vody, aby nedošlo k úniku. Fľaša na vodu sa používa s modelom určeným len na sušenie. 

1. krok. Oddeľte fľašu na vodu od zásuvky.
2. krok. Vylejte vodu do odtoku a zasuňte fľašu na vodu na miesto.

vyprázdnenie zásobníka vody, aby nedošlo k úniku

Poznámka: Pri vyberaní zásobníka plného vody buďte opatrní.

Ďakujeme vám za vašu reakciu