Nakupujte pohodlne z domova. Vybrané typy dopravy zdarma. Vybrané predajne sú otvorené pre výdaj objednávok z e-shopu.
Nakupujte pohodlne z domova. Vybrané typy dopravy zdarma. Vybrané predajne sú otvorené pre výdaj objednávok z e-shopu.
Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
Upozornenie podpory

Samsung Service: Zmluvné podmienky | Zálohovanie a vymazanie dát

Pevné disky, optické mechaniky
31/01/2019

Dôležité! Prečítajte si prosím pozorne tieto zmluvné podmienky pred odovzdaním prístroja k oprave a / alebo poskytnutím iných služieb spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, IČO: 45 306 281, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 821 04, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vložka 1791/B (ďalej len „Poskytovateľ“). Tieto zmluvné podmienky predstavujú záväznú dohodu medzi Poskytovateľom a Vami (ďalej len „Zmluvné podmienky“), ktorých predmetom je oprava a/alebo poskytnutie inej služby vo vzťahu k akémukoľvek relevantnému zariadeniu alebo upgradu softvéru (ďalej len „Servis“) Poskytovateľom, jeho pridruženými spoločnosťami alebo jeho dodávateľmi. Výhody, poskytované Zmluvnými podmienkami, sú aplikovateľné nad rámec práv a náhrad, ktoré vyplývajú z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa platných v krajine Vášho bydliska.


1. Zodpovednosť zákazníka. Je Vašou povinnosťou si zálohovať všetky existujúce údaje, softvér a programy a tieto dáta vymazať pred prijatím zariadenia do Servisu. Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu, obnovenie alebo ohrozenie údajov alebo za stratu iného obsahu zariadenia, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytnutým Servisom. Odovzdaním zariadenia Poskytovateľovi potvrdzujete, že Vaše zariadenie neobsahuje žiadne nelegálne súbory alebo údaje.


2. Zálohovanie a vymazanie údajov. Nastavenie zariadenia môže byť pri vykonávaní Servisu obnovené späť na prednastavené nastavenie zariadenia. Počas Servisu môžu byť Poskytovateľom vymazané všetky údaje v zariadení. Odporúčame preto uchovať samostatnú záložnú kópiu obsahu údajov zo zariadenia, vrátane kontaktných informácií, obrázkov, textov, hudby, vyzváňajúcich tónov alebo aplikácií, a odstrániť všetky osobné informácie, ktoré chcete chrániť. Pred odovzdaním zariadenia do Servisu je nutné zálohovať všetky osobné informácie obsiahnuté v zariadení. Počas Servisu je možné, že údaje, ktoré sú obsahom zariadenia môžu byť stratené, nahradené alebo preformátované. V takom prípade Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu údajov, softvéru, programov alebo iných informácií nachádzajúcich sa v zariadení.


3. Ochrana údajov / prístup. Za účelom poskytnutia Servisu je nevyhnutné poskytnúť technikom Poskytovateľa prístup k zariadeniu. Počas Servisu môžu byť osobné údaje uložené v zariadení odhalené technikovi, alebo môže byť nutné skontrolovať oblasti v zariadení, v ktorých je Váš obsah umiestnený, aby sa overila funkčnosť vykonaného Servisu. Poskytovateľ nezdieľa žiadny obsah umiestnený vo Vašom zariadení, pokiaľ právne predpisy nestanovia inak. Pokiaľ si neprajete, aby Poskytovateľ mal prístup k týmto informáciám, odporúčame Vám tieto informácie vymazať alebo obnoviť predvolené údaje na zariadení predtým, ako odovzdáte zariadenie do Servisu. Testovacie snímky zhotovené pri procese kontroly funkčnosti poskytnutého Servisu môžu byť v prístroji ponechané.Váš servisný tím Samsung