Cách để quản lý dữ liệu lưu trữ từ Samsung Cloud

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Một vài dịch vụ được cung cấp bởi Samsung Cloud sẽ tạm ngưng, chúng tôi cung cấp 2 giải pháp để bạn có thể quản lý dữ liệu đã lưu trữ ở Samsung Cloud.

Chuyển dữ liệu từ Samsung Cloud sang OneDrive

Tiếp tục sử dụng Cloud thông qua thao tác Đồng bộ với OneDrive

Bạn có thể chọn Đồng bộ với OneDrive để chuyển dữ liệu an toàn từ Samsung Cloud sang OneDrive. Nếu bạn chọn tích hợp, bạn có thể tiếp tục sử dụng Đồng bộ bộ sưu tập và tính năng Drive trong OneDrive mà không cần phải tải toàn bộ dữ liệu về kho lưu trữ cá nhân. Việc chuyển tự động dữ liệu đã lưu từ Samsung Cloud sang tích hợp OneDrive sẽ được hỗ trợ đến ngày 31 tháng 7 năm 2021.

- Bạn có thể tích hợp OneDrive, không hỗ trợ tự động chuyển dữ liệu từ Samsung Cloud sang OneDrive, với Bộ sưu tập trên thiết bị từ ngày 30 tháng 9 năm 2021.

EOF_HOWTOLINK

Bạn có thể bắt đầu tích hợp dịch vụ Samsung Cloud với Microsoft OneDrive từ thông báo tích hợp trong ứng dụng Bộ sưu tập, File của bạn, hoặc ứng dụng Samsung Cloud.

Nếu bạn đóng hoặc bỏ thông báo tích hợp OneDrive trong những ứng dụng này, bạn vẫn có thể thao tác qua những bước sau:

- Ứng dụng Samsung Cloud: Nhiều hơn > Cài đặt > Liên kết với OneDrive
- Ứng dụng Bộ sưu tập: Menu (dấu 3 gạch ngang) > Cài đặt > bật công tắc Đồng bộ với OneDrive
- Ứng dụng File của bạn: Nhiều hơn > Cài đặt > bật công tắc Đồng bộ với OneDrive

EOF_HOWTOLINK

Tải dữ liệu Samsung Cloud về lưu trữ cá nhân

Nếu bạn chọn tải dữ liệu Samsung Cloud về lưu trữ cá nhân, tùy chọn Đồng bộ với OneDrive sẽ không xuất hiện. Việc tải dữ liệu về chỉ được hỗ trợ đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, và sẽ không được hỗ trợ sau đó. Bạn có thể tải về trước ngày 1 tháng 8 năm 2021. Nếu bạn chọn tải về, việc đồng bộ Bộ sưu tập Samsung Cloud và tính năng Drive sẽ ngưng và bạn không thể sử dụng những tính năng đó trở lại.

Bạn có thể tải dữ liệu thông qua menu Tải về dữ liệu:

- Samsung Cloud : Tải về dữ liệu của tôi
- Bộ sưu tập : Nhiều hơn > Cài đặt > Tải dữ liệu từ cloud

Nếu bạn đăng nhập Samsung Cloud Web và chọn menu Bộ sưu tập hoặc Drive, bạn có thể tải về.

EOF_Download_data

Cảm ơn phản hồi của bạn