Kế nối S8/S8 plus qua Samsung DeX station, màn hình bị cắt bớt hoặc màu khác biệt

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Nếu bạn chỉ thấy được 1 phần màn hình hoặc màu sắc bị sai biệt trên TV hoặc monitor của bạn, đến tùy chọn Cài đặt trên màn hình và thử điều chỉnh cài đặt về Màu sắc/Độ phân giải hoặc cài đặt về kích cỡ.

※ Hiện tại, Samsung DeX chưa hỗ trợ chức năng thay đổi độ phân giải. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tính năng này trong tương lai.

1 Đến Cài đặt trên TV hay màn hình đã kết nối đến.
2 Trong cài đặt Màn hình, thay đổi kích cỡ màn hình hoặc hình ảnh.
3 Trong cài đặt Hệ thống, thay đổi đầu vào từ chế độ HDMI (PC/AV) đến PC.

※ Đường dẫn và tên cài đặt có thể thay đổi tùy vào loại TV hay màn hình .

Cảm ơn phản hồi của bạn