Sản phẩm Note 8 có hỗ trợ IP68 ngay cả khi đã tháo S-Pen không?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Có. Khu vực chứa S-Pen được khóa kín và hỗ trợ IP68 cả khi không có S-Pen nằm bên trong. 

Vui lòng lưu ý: thiết bị Galaxy Note8 đã được thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát và đạt chuẩn kháng nước và bụi trong các tình huống cụ thể (đạt yêu cầu của tiêu chuẩn IP68 như mô tả bởi tiêu chuẩn quốc tế IEC 60529 – Bằng chứng nhận Bảo vệ an toàn được cấp theo mã IP; điều kiện kiểm tra: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1.5 mét, 30 phút).

Mặc dù đã đạt quy chuẩn này, thiết bị vẫn có thể bị hư hỏng trong một số trường hợp nhất định. 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page