Thiết lập thời gian tắt màn hình của Galaxy J7

Ngày cập nhật gần nhất : 29-06-2022

Thời gian sáng màn hình

Để điều chỉnh thời gian tắt màn hình của điện thoại, từ màn hình Trang chủ, chạm vào Ứng dụng > Cài đặt > Hiển thị > Thời gian sáng màn hình. Chọn thời gian sáng màn hình mong muốn trong khoảng từ 15 giây đến 10 phút.

Làm thế nào để thiết lập thời gian tắt màn hình của Galaxy J7?

Lưu ý: Nên giảm thời gian sáng màn hình để có thể tiết kiệm pin.

Cảm ơn phản hồi của bạn