Sử dụng vân tay để xác thực mật mã Samsung Account trên Galaxy J7 Prime

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Sử dụng vân tay để xác thực mật mã Samsung Account trên Galaxy J7 Prime

Bạn có thể sử dụng vân tay thay vì nhập mật mã của bạn, ví dụ, khi bạn mua nội dung từ Galaxy Apps.

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa và bảo mật Vân tay.

2. Mở khóa màn hình bằng phương thức khóa màn hình đặt sẵn.

3. Chạm vào công tắc Xác thực Samsung account để bật.

4. Đăng nhập vào Samsung Account của bạn.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page