Okolina

Okolina

PlanetFirst:
Zemlja je
naš prioritet

PlanetFirst:
Zemlja je
naš prioritet

Upravljanje okolišem

Samsung Electronics je prvi put krenuo na svoj put ka upravljanju životnom sredinom sa Samsung Environmental Declaration 1992. godine. Od tada kontinuirano proširujemo obim upravljanja životnom sredinom kroz druge deklaracije o životnoj sredini i najave srednjoročne strategije, kao što su Green Management Declaration iz 1996. godine i najava srednjoročne strategije EM2013 u 2009. godini.

Samsung Electronics ostaje pri svojoj filozofiji upravljanja životnom sredinom doprinoseći ljudskom životu i očuvanju globalne životne sredine zasnovane na poštovanju čovječanstva i prirode.
Ovim nastojimo da kupcima pružimo ekološki osviještene vrijednosti i vodimo održivu budućnost.

Strategije upravljanja okolišem

Samsung Electronics je uspostavio srednjoročne i dugoročne ekološke strategije koje nude konkretne ciljeve i akcione planove sa ciljem dostizanja neto nulte emisije ugljika do 2050. godine.
Molimo posjetite web stranicu ispod za detalje.

Klimatske promjene su ključno pitanje koje cijelo čovječanstvo ima odgovornost da riješi. Nastojimo da se uključimo u rješavanje globalnog problema smanjenjem direktnih emisija stakleničkih gasova, iskorištavanjem više obnovljive energije i razvojem energetski učinkovitih proizvoda.

Zaštita klime

Deklaracija i implementacija za neto nultu emisiju ugljika

Samsung Electronics ulaže napore da se udalji od linearne ekonomije sa jednokratnom potrošnjom resursa i pređe na cirkularnu ekonomiju koja efikasno koristi resurse tako što se više koristi i reciklira.

Cirkularnost resursa

Naši napori za postizanje cirkularne ekonomije

Nastojimo da minimiziramo uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir sve faze životnog ciklusa proizvoda od planiranja proizvoda, razvoja, proizvodnje, upotrebe i odlaganja.

Ekološki osviještene aktivnosti

Izrada proizvoda i upravljanje radnim pogonima koji minimalizuju uticaj na okoliš

Podaci o okolini

Preuzmite i saznajte više o ekološkim politikama i smjernicama kompanije Samsung Electronics