Πώς να συνδέετε το πίσω ηχείο και το subwoofer σε μια τηλεόραση

Συνδέστε ένα πίσω ηχείο και ένα subwoofer στην ηχομπάρα Samsung και απολαύστε εξαιρετικής ποιότητας κινηματογραφικό ήχο. Για να συνδέσετε και τις δύο συσκευές στην τηλεόραση δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Πώς να συνδέετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τις μονάδες

Το Subwoofer συνδέεται αυτόματα στην Ηχομπάρα κατά την ενεργοποίησή του.

Βήμα 1. Συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος του subwoofer σε μια πρίζα.

Σύνδεση του subwoofer σε παροχή ρεύματος 1.

Βήμα 2. Συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στον προσαρμογέα AC/DC και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προσαρμογέα AC/DC με την Ηχομπάρα.

Σύνδεση του subwoofer σε παροχή ρεύματος 2.

Σημείωση: Τοποθετήστε τον προσαρμογέα AC/DC σε επίπεδη επιφάνεια, όπως το δάπεδο ή ένα τραπέζι.

Βήμα 3. Θέστε σε λειτουργία την Ηχομπάρα. Θα συνδεθεί αυτόματα το Subwoofer.

Σύνδεση του subwoofer σε παροχή ρεύματος 3.

Βήμα 4. Ελέγξτε εάν η μπλε λυχνία LED στο πίσω μέρος του subwoofer ανάβει χωρίς να αναβοσβήνει. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής.

Σημείωση: Εάν δεν λειτουργήσει η αυτόματη σύνδεση, δοκιμάστε την ακόλουθη Χειροκίνητη σύνδεση.

Βήμα 1. Απενεργοποιήστε την Ηχομπάρα.

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί ID SET που βρίσκεται στο πίσω μέρος του subwoofer και του πίσω ηχείου χρησιμοποιώντας συνδετήρα ή ένα παρεμφερές αντικείμενο έως ότου να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED.

Χειροκίνητη σύνδεση του subwoofer.

Βήμα 3. Πατήστε το κουμπί UP του τηλεχειριστηρίου έως ότου να εμφανιστεί στην οθόνη της Ηχομπάρας το μήνυμα ‘ID SET’.

Χειροκίνητη σύνδεση του subwoofer 2.

Βήμα 4. Η Ηχομπάρα θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθεί η εργασία ID SET.

Βήμα 5. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα σταματήσει η μπλε ένδειξη LED του subwoofer και του πίσω ηχείου να αναβοσβήνει.

Πώς να συνδέετε τα πίσω ηχεία

Συνδέσετε τα πίσω ηχεία στη μονάδα του ασύρματου δέκτη χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ηχείου.

Βήμα 1. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον Ασύρματο δέκτη (Wireless Receiver Module). Συνδέστε το γκρι καλώδιο στην γκρι υποδοχή του ασύρματου δέκτη και τοποθετήστε το μπλε βύσμα στην μπλε υποδοχή του ασύρματου δέκτη. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου του ηχείου, συνδέετε το καλώδιο μονού πυρήνα στο ηχείο.

Σύνδεση πίσω ηχείου 1.

Βήμα 2. Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου με το πίσω ηχείο. Ταιριάξτε την εκάστοτε χρωματιστή υποδοχή που είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο του ηχείου με την ίδιου χρώματος ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηχείου.

Σύνδεση πίσω ηχείου 2.

Βήμα 3. Θέστε σε λειτουργία τον ασύρματο δέκτη και ελέγξτε εάν αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη LED που βρίσκεται στο πίσω μέρος.

Σημείωση: Εάν δεν αναβοσβήνει η ένδειξη LED, πατήστε παρατεταμένα, για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, το κουμπί ID SET που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη.

Βήμα 4. Απενεργοποιήστε την Ηχομπάρα και πατήστε το κουμπί Up του τηλεχειριστηρίου έως ότου να εμφανιστεί στην οθόνη της Ηχομπάρας η ένδειξη ‘ID SET’ (χάνεται αμέσως).

Βήμα 5. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία ID SET, θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία η Ηχομπάρα. Ελέγξτε εάν η λυχνία LED του ασύρματου δέκτη έχει γίνει μπλε χωρίς να αναβοσβήνει. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η σύνδεση ανάμεσα στην Ηχομπάρα και τον Ασύρματο δέκτη υπήρξε επιτυχής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ενδεικτικές λυχνίες LED

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ενδεικτικές λυχνίες LED

LED

Κατάσταση

Περιγραφή

Ανάλυση

Μπλε φως στην ένδειξη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK)

Ενεργοποιημένη

Επιτυχής σύνδεση (κανονική λειτουργία)

-

Μπλε φως στην ένδειξη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK)

Αναβοσβήνει

Ανάκτηση σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα της Ηχομπάρας. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, περιμένετε 5 λεπτά. Εάν η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει, επιχειρήστε να συνδέσετε χειροκίνητα το subwoofer.

Κόκκινο φως στην ένδειξη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (STANDBY)

Ενεργοποιημένη

Κατάσταση αναμονής (ενώ η κύρια μονάδα της Ηχομπάρας είναι απενεργοποιημένη)

Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα της Ηχομπάρας.

Κόκκινο φως στην ένδειξη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (STANDBY)

Ενεργοποιημένη

Αποτυχία σύνδεσης

Επιχειρήστε εκ νέου σύνδεση. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες της χειροκίνητης σύνδεσης.

Κόκκινη και μπλε λυχνία στις ενδείξεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (LINK) και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (STANDBY)

Αναβοσβήνει

Κακή λειτουργία

Συμβουλευτείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος υποστήριξης πελατών της Samsung

Σημείωση:

 • Εάν η κύρια μονάδα είναι απενεργοποιημένη, το ασύρματο subwoofer θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής και η ένδειξη LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (STANDBY LED) στο πίσω μέρος του subwoofer θα γίνει κόκκινη αφού αναβοσβήσει μερικές φορές έχοντας το χρώμα μπλε.
 • Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (5.8 GHz) με την Ηχομπάρα κοντά στην Ηχομπάρα, οι παρεμβολές μπορεί να επιφέρουν ορισμένες διαταραχές του ήχου.

Η ένταση της Ηχομπάρας είναι πολύ χαμηλή ή έχει τεθεί σε αθόρυβη λειτουργία. Προσαρμόστε την ένταση.

 • Σε περίπτωση σύνδεσης οποιασδήποτε εξωτερικής συσκευής (STB, συσκευή Bluetooth, κινητό, κλπ.), προσαρμόζετε την έντασή της.
 • Για την έξοδο ήχου της Τηλεόρασης, επιλέξτε Ηχομπάρα (Τηλεόραση Samsung: Αρχική (Home) → Ρυθμίσεις (Settings) → Ήχος (Sound) → Έξοδος ήχου (Sound Output) → Επιλέξτε Ηχομπάρα (Select Soundbar)).
 • Η σύνδεση καλωδίου στην Ηχομπάρα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διακοπές. Αφαιρέστε το καλώδιο και συνδέστε το ξανά με ασφάλεια.
 • Αφαιρέστε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το ξανά και θέστε τη σε λειτουργία.
 • Αρχικοποιήστε το προϊόν και δοκιμάστε ξανά.  

Ελέγξτε εάν η ένδειξη LED στο πίσω μέρος του Subwoofer είναι ενεργή κι έχει μπλε χρώμα. Συνδέστε ξανά την Ηχομπάρα και το Subwoofer εάν η ένδειξη είναι μπλε και αναβοσβήνει ή είναι κόκκινη χωρίς να αναβοσβήνει.

 • Εάν υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στην Ηχομπάρα και το Subwoofer, μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Μετακινήστε τις συσκευές μακριά από τυχόν εμπόδια που βρίσκονται στη γύρω περιοχή.
 • Άλλες κοντινές συσκευές που στέλνουν σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να προκαλέσουν διακοπές στη σύνδεση. Διατηρείτε το ηχείο σας μακριά από τέτοιου είδους συσκευές.
 • Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά το φις.

Η αρχική ένταση του περιεχομένου αναπαραγωγής μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Επιχειρήστε να προσαρμόσετε το επίπεδο του Subwoofer.

 • Φέρτε το Subwoofer πιο κοντά σε εσάς.

Εάν υπάρχουν τυχόν αντικείμενα ανάμεσα στην Ηχομπάρα και το Subwoofer, μπορεί να προκληθούν προβλήματα. Τοποθετήστε τα προϊόντα αυτά σε ένα άλλο μέρος όπου δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αντικείμενα.

 • Όταν το Subwoofer και το Ηχείο Surround βρίσκονται μακριά από την Ηχομπάρα, μπορεί να παρατηρηθεί διακύμανση καθυστέρησης (jitter) ή καθυστέρηση. Τοποθετήστε τα κοντά στην Ηχομπάρα.
 • Όταν η Ηχομπάρα βρίσκεται κοντά σε ένα όργανο ή ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, μπορεί να παρατηρηθεί διακύμανση καθυστέρησης (jitter) ή καθυστέρηση. Τοποθετήστε την Ηχομπάρα μακριά από τέτοιου είδους συσκευές, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ραδιοπαρεμβολές (π.χ. ασύρματος δρομολογητής).
 • Αλλάξτε την κατάσταση του δικτύου της Τηλεόρασης από ασύρματη σε ενσύρματη. 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας