• Home /
 • Mobile Universal Switch | Accessibility

Mobile Universal Switch | Accessibility

Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam Galaxy

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. To zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'.

Univerzálny prepínač

Univerzálny prepínač umožňuje priradiť k niektorým dotykom alebo gestám funkciu ovládania konkrétnych akcií v telefóne. Môžete nastaviť jeden prepínač alebo viacero prepínačov vrátane hardvérového zariadenia rozhrania Bluetooth, predného fotoaparátu alebo dotykovej obrazovky. Môžete nastaviť toľko nastavení univerzálneho prepínača, koľko potrebujete.

Je zobrazené menu Pridať prepínač. K dispozícii sú tri možnosti: Príslušenstvo, Fotoaparát a Obrazovka

Prepínač

Existujú 3 typy možností, ktoré možno použiť ako prepínač. Môžete pridať viacero prepínačov, ktorým priradíte určité akcie na ovládanie telefónu.

 • Obrazovka

  Ťuknutie na obrazovku (funguje ako jeden prepínač)

 • Fotoaparát

  Použitie predného fotoaparátu (dokáže podporovať šesť prepínačov: otvorenie úst, žmurknutie, pohyb hlavy doľava, doprava, hore a dole)

 • Prepínač externého hardvéru

  Možnosť výberu z ponuky rôznych hardvérových spínačov a ich pripojenia k zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth alebo USB kábla

 • Pre každý spínač možno priradiť až dve rôzne akcie.

  Obrazovka – ťuknutie na obrazovku, ťuknutie a podržanie obrazovky
  Príslušenstvo – stlačenie, stlačenie a podržanie

Sú zobrazené sekcie skenovania v menu Nastavenia.

Výber položky alebo umiestnenia

Univerzálny prepínač umožňuje dva rôzne spôsoby výberu položky alebo umiestnenia na obrazovke: bodové skenovanie a riadkové skenovanie. Bodové skenovanie umožňuje vybrať konkrétne umiestnenie na obrazovke zvolením bodu priesečníka z vertikálneho a horizontálneho skenovania. Riadkové skenovanie sa posúva po riadkoch a zvýrazňuje riadky, až kým jeden nevyberiete.

 • Automatické skenovanie

  zapnutie alebo vypnutie automatického skenovania (režim riadkového skenovania)

 • Interval automatického skenovania

  nastavenie intervalu skenovania, keď je automatické skenovanie zapnuté (režim riadkového skenovania)

 • Počet skenovaní

  nastavenie počtu opakovaní skenovania

 • Spôsob skenovania

  zvolenie bodového alebo riadkového skenovania

 • Smer skenovania

  nastavenie smeru skenovania, zhora nadol alebo zdola nahor

 • Rýchlosť bodového skenovania

  nastavenie rýchlosti skenovania

 • Spomalenie skenovania ťuknutím

  dočasné zníženie rýchlosti bodového skenovania

Je zobrazené menu Výber akcie prepínača.

Akcia prepínača

Po vybratí konkrétnej položky alebo umiestnenia na obrazovke môžete vykonávať rôzne súvisiace akcie.

 • Výber položky

  kontextové menu akcií súvisiace s vybratou položkou alebo umiestnením

 • Ťuknutie

  aktivácia vybratej položky

 • Zobrazenie možností menu

  rozšírené kontextové menu s ďalšími možnosťami súvisiacimi s vybratou položkou

 • Prechod na nasledujúcu/predchádzajúcu položku

  presun zamerania skenovania na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku (len pre režim riadkového skenovania pri vypnutej funkcii autom. skenovania)

 • Otvorenie oznámení

  otvorenie panela oznámení

 • Domovská obrazovka, Späť, Nedávno použité aplikácie

  ekvivalent stlačenia príslušných tlačidiel

 • Zvýšenie/zníženie hlasitosti

  zvýšenie alebo zníženie hlasitosti vyzváňania alebo médií

 • Zapnutie/vypnutie automatického skenovania

  zapnutie alebo vypnutie automatického skenovania v režime riadkového skenovania

Je zobrazená sekcia Ďalšie nastavenia v menu Nastavenia. Nachádzajú sa tu nastavenia pre Automatické ťuknutie, Automatické ťuknutie na klávesnicu, Trvanie ťuknutia a Ignorovanie opakovaných akcií.

Nastavenie časovania

Nastavenia časovania Univerzálneho prepínača možno upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pozastavenie pri prvej položke

  výber trvania pozastavenia na prvej položke v režime riadkového skenovania

 • Automatické ťuknutie

  vykonanie štandardného ťuknutia namiesto vyvolania menu akcií, keď na výber položky používate akciu prepínača. Dvojitým vykonaním akcie prepínača v rámci nastavenej dĺžky automatického ťuknutia môžete vyvolať menu akcií

 • Trvanie ťuknutia

  možnosť výberu požadovanej dĺžky použitia prepínača, aby bol rozpoznaný ako akcia prepínača (musí byť menej ako dĺžka automatického ťuknutia)

 • Interval jednej interakcie

  nastavenie dĺžky času, počas ktorého sa viaceré akcie prepínača považujú za jedno gesto

Je zobrazené kontextové menu akcií pre menu Univerzálny prepínač. Zvýraznené sú ikony Ťuknutie, Gestá, Akcie a Nastavenia.

Menu akcií

po vybratí konkrétnej položky alebo umiestnenia na obrazovke sa zobrazí menu akcií, aby ste mohli vykonávať rôzne akcie

 • Gestá

  potiahnutie, dotyk a podržanie, presunutie

 • Akcie

  zväčšenie zobrazenia obsahu obrazovky, rotácia obrazovky, nastavenie režimu zvuku, otvorenie nedávnych aplikácií, zamknutie telefónu, otvorenie oznámení, vytvorenie snímky obrazovky

 • Nastavenia

  zmena rýchlosti, režimu a smerovania skenovania a úprava odozvy

 • Nedávne aplikácie

  otvorenie obrazovky nedávnych aplikácií

 • Domovská obrazovka

  prechod na domovskú obrazovku

 • Späť

  návrat na predchádzajúcu obrazovku

 • Tlačidlá a klávesy

  úprava hlasitosti vyzváňacieho tónu a médií a zobrazenie viacerých menu tlačidla napájania (ekvivalent dlhého stlačenia tlačidla napájania)

 • Úprava textu

  po výbere poľa na zadávanie textu sa zobrazí toto menu, aby ste mohli vybrať znaky, premiestniť kurzor, kopírovať, prilepiť a vystrihnúť text

 • Kontextové menu

  umiestnenie kontextového menu na prvý riadok v závislosti od aktivity

Je zobrazená sekcia Zobrazenie a zvuk v menu Nastavenia. Funkcia Zvuková odozva je zapnutá.

Odozva

Univerzálny prepínač poskytuje hlasovú a zvukovú odozvu. Tiež umožňuje zmeniť farbu nitkového kurzora skenovania (režim bodového skenovania) alebo farbu obrysového zvýraznenia (režim riadkového skenovania) na vylepšenie viditeľnosti.

*Obrázky zariadení sú simulované na ilustračné účely.