• Home /
 • Mobile Voice Assistant | Accessibility

Mobile Voice Assistant | Accessibility

Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam Galaxy

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. Tá zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'.

Voice Assistant
a Kurz aplikácie Voice Assistant

Aplikácia Voice Assistant dokáže pri používaní telefónu nahradiť váš zrak. Jej funkcie vám dávajú maximálnu kontrolu nad telefónom, aj keď ho nevidíte. Keď je funkcia Voice Assistant zapnutá, telefón poskytuje hovorenú odozvu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Napríklad popisuje, čoho sa dotýkate, čo vyberáte a aktivujete. Pomocou známych gest potiahnutím a ťuknutím môžete tiež upravovať text alebo meniť rôzne nastavenia, ako je hlasitosť a rýchlosť reči.

Je zobrazené menu Čítačka obrazovky. Funkcia Voice Assistant je zapnutá.

Ovládanie telefónu

Pri interakcii s položkou na obrazovke sa okolo nej zobrazí obdĺžnikové zameranie. Gestami ťuknutím alebo potiahnutím môžete zameranie ovládať. Keď ho posúvate po obrazovke, aplikácia Voice Assistant vám povie, čo to je.

 • Ak chcete počuť, čo sa nachádza priamo pod vaším prstom,

  ťuknite a posuňte prst po obrazovke.

 • Ak chcete aktivovať položku,

  dvakrát ťuknite 1 prstom.

 • Ak chcete presunúť rámček zamerania na inú položku na obrazovke,

  potiahnite 1 prstom doľava alebo doprava.

 • Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku,

  potiahnite 2 prstami doľava alebo doprava.

 • Ak sa chcete presúvať v zozname nahor alebo nadol,

  potiahnite 2 prstami nahor alebo nadol.

 • Ak sa chcete posúvať nahor alebo nadol v obsahu na obrazovke,

  potiahnite 1 prstom od okraja po okraj (zľava doprava pre posun nahor, sprava doľava pre posun nadol).

 • Ak chcete presunúť rámček zamerania na prvú alebo poslednú položku na obrazovke,

  1 prstom potiahnite nahor a potom nadol, čím prejdete na prvú položku, prípadne nadol a potom nahor, čím prejdete na poslednú položku.

Je zobrazené menu Čítačka obrazovky. Funkcie Voice Assistant a Rýchle písanie sú zapnuté. Zobrazuje sa ovládanie rýchlosti reči.

Rýchla práca

Aplikácia Voice Assistant poskytuje odkazy na často používané funkcie. Môžete zmeniť svoje nastavenia alebo vypnúť hlasovú odozvu jednoduchými gestami.

 • Postup zmeny nastavení aplikácie Voice Assistant

  potiahnutím tromi prstami doľava alebo doprava vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť (uvedené nižšie), potom potiahnutím 1 prstom nahor alebo nadol nastavenie upravíte.
  - Rýchlosť reči: slúži na zvýšenie alebo zníženie rýchlosti reči
  - Interpunkcia: slúži na zahrnutie alebo vynechanie interpunkcie v hlasovej odozve
  - Tmavá obrazovka: slúži na zapnutie alebo vypnutie obrazovky
  - Hrubé orámovanie:
  Slúži na zapnutie alebo vypnutie hrubého orámovania zamerania
  - Farba kurzora:
  Slúži na výber farby okraja zamerania
  - Oznámenie: slúži na otvorenie alebo zatvorenie panela oznámení
  - Zvuková odozva: slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukovej odozvy
  - Vibračná odozva: slúži na zapnutie alebo vypnutie vibračnej odozvy
  - Rýchle písanie umožňuje použiť klávesnicu Samsung a číselnú klávesnicu jedným ťuknutím na klávesy
  - Zamerať sa na zvuk reči: Zníži hlasitosť ostatných zvukov, kým aplikácia Voice Assistant nahlas číta

 • slúži na upravenie zrnitosti toho, čo aplikácia Voice Assistant číta

  potiahnutím 3 prstami nadol alebo nahor môžete vybrať z rôznych zrnitostí uvedených nižšie, Následným potiahnutím 1 prstom nahor alebo nadol môžete aplikovať vybratú zrnitosť.
  - Zrnitosť na úrovni znakov: čítanie každého znaku
  - Zrnitosť na úrovni slov: čítanie každého slova
  - Zrnitosť na úrovni riadkov: čítanie po 1 riadku
  - Zrnitosť na úrovni odsekov: čítanie po 1 odseku

Je vybratá fráza a zobrazené kontextové menu úpravy textu s možnosťami vystrihnutia, kopírovania, prilepenia a výberu všetkého.

Jednoduchá úprava textu

S aplikáciou Voice Assistant môžete kopírovať a prilepiť text jednoduchým potiahnutím prstami.

 • Postup zapnutia alebo vypnutia režimu výberu

  dvakrát ťuknite a podržte stlačené 2 prstami

 • Výber znakov

  potiahnite 1 prstom nahor alebo nadol, keď je režim výberu zapnutý

 • Vystrihnutie vybratých znakov

  potiahnite 2 prstami doľava

 • Vloženie znakov

  potiahnite 2 prstami doprava

 • Výber všetkých znakov

  potiahnite 2 prstami nadol

 • Skopírovanie vybratých znakov

  potiahnite 2 prstami nahor

 • Presun kurzora do poľa na zadanie textu

  stlačte tlačidlá zvýšenia/zníženia hlasitosti

 • Presun kurzoru zadávania na prvú alebo poslednú pozíciu

  potiahnite 1 prstom nahor, potom nadol, prípadne nadol a potom nahor

Je zobrazené menu Čítačka obrazovky. Funkcia Rýchle písanie je zapnutá. Text popisu uvádza: Umožňuje použiť klávesnicu Samsung a číselnú klávesnicu jedným ťuknutím na klávesy.

Prispôsobenie aplikácie Voice Assistant vašim požiadavkám

S aplikáciou Voice Assistant môžete pristupovať k informáciám rôznymi spôsobmi.

 • Ak chcete, aby vám aplikácia Voice Assistant nahlas prečítala informácie zobrazené v stavovom riadku,

  trikrát ťuknite 2 prstami. Môžete tiež vybrať konkrétne informácie, ktoré chcete počuť: čas, dátum, stav nabitia batérie, intenzita signálu, stav rozhrania Bluetooth.

 • Ak chcete, aby aplikácia Voice Assistant nahlas prečítala prvú až poslednú položku na obrazovke,

  ťuknite na obrazovku 3 prstami.

 • Ak si chcete vypočuť položky na obrazovke idúce v poradí za aktuálne vybratou položkou,

  dvakrát ťuknite 3 prstami.

 • Ak si chcete vypočuť a skopírovať poslednú položku, ktorú aplikácia Voice Assistant prečítala,

  trikrát ťuknite 3 prstami.

 • Ak sa chcete vrátiť, vykonať zrušenie alebo zavrieť kontextové okno,

  ťuknite 4 prstami alebo potiahnite 3 prstami nahor a potom nadol.

 • Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku,

  dvakrát ťuknite 4 prstami alebo potiahnite 3 prstami nahor a potom nadol.

 • Ak chcete zobraziť zoznam nedávnych aplikácií,

  trikrát ťuknite 4 prstami.

 • Ak chcete stíšiť hlasovú odozvu,

  dvakrát ťuknite 2 prstami.

Potiahnutím doľava alebo doprava 2 prstami môžete prechádzať cez domovskú obrazovku a cez stránky obrazovky aplikácií pomocou funkcie Voice Assistant. Vyskúšajte si to teraz. Keď sa dostanete na poslednú stránku, kurz bude pokračovať

Začíname s aplikáciou Voice Assistant

 • Ak si chcete pozrieť úplný a podrobný kurz,

  prejdite do menu Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Čítačka obrazovky > Kurz.

 • Ak si chcete precvičiť gestá, ktoré ste sa naučili,

  prejdite do menu Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Čítačka obrazovky > Kurz > 1. Používanie tohto kurzu

Je zobrazené menu Klávesové skratky. Je vybraté priradenie klávesov.

Klávesové skratky

K dispozícii sú nasledovné klávesové skratky:

 • Prechod na nasledujúcu položku

  Alt + šípka doprava

 • Prechod na predchádzajúcu položku

  Alt + šípka doľava

 • Prechod na prvú položku

  Alt + Ctrl + šípka doľava

 • Prechod na poslednú položku

  Alt + Ctrl + šípka doprava

 • Prechod do nasledujúceho okna

  Alt + Ctrl + šípka nadol

 • Prechod do predchádzajúceho okna

  Alt + Ctrl + šípka nahor

 • Ťuknutie

  Alt + Enter

 • Dotyk a podržanie

  Alt + Shift + Enter

 • Návrat späť o 1 obrazovku

  Alt + Delete

 • Prechod na domovskú obrazovku

  Alt + Ctrl + H

 • Prechod na obrazovku Nedávne aplikácie

  Alt + Ctrl + R

 • Otvorenie panela oznámení

  Alt + Ctrl + N

 • Zastavenie/spustenie hlasovej odozvy

  Alt + medzerník

 • Vykonávanie špeciálnych akcií

  Alt + Shift + medzerník

 • Posun v rýchlom menu

  Shift + Ctrl + šípka doľava/doprava

 • Zmena nastavenia možností Rýchleho menu

  Ctrl + šípka nahor alebo nadol

 • Výber nasledujúcej/predchádzajúcej zrnitosti

  Shift + Ctrl + šípka nahor/nadol

 • Čítať zhora

  Alt + Ctrl + Enter

 • Čítať od nasledujúcej položky

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • Zobraziť vlastné akcie

  Alt + Ctrl + medzerník

 • Hľadanie položiek na obrazovke

  Alt + Ctrl + lomka

 • Čítať nahlas informácie stavového panela

  Alt + Shift + S

Je zobrazená sekcia Webová navigácia v menu Klávesové skratky.

Klávesové skratky

Webová navigácia

 • Prechod na nasledujúce tlačidlo

  Alt + B

 • Prechod na predchádzajúce tlačidlo

  Alt + Shift + B

 • Prechod na nasledujúci ovládací prvok

  Alt + C

 • Prechod na predchádzajúci ovládací prvok

  Alt + Shift + C

 • Prechod na nasledujúci orientačný bod ARIA

  Alt + D

 • Prechod na predchádzajúci orientačný bod ARIA

  Alt + Shift + D

 • Prechod na nasledujúce textové pole

  Alt + E

 • Prechod na predchádzajúce textové pole

  Alt + Shift + E

 • Prechod na nasledujúcu položku

  Alt + F

 • Prechod na predchádzajúcu položku

  Alt + Shift + F

 • Prechod na nasledujúcu fotografiu

  Alt + G

 • Prechod na predchádzajúcu fotografiu

  Alt + Shift + G

 • Prechod na nasledujúce záhlavie

  Alt + H

 • Prechod na predchádzajúce záhlavie

  Alt + Shift + H

 • Prechod na nasledujúce záhlavie podľa úrovne záhlavia

  Alt + [číslo]

 • Prechod na predchádzajúce záhlavie podľa úrovne záhlavia

  Alt + Shift + [číslo]

 • Prechod na nasledujúcu položku v zozname

  Alt + I

 • Prechod na predchádzajúcu položku v zozname

  Alt + Shift + I

 • Prechod na nasledujúce prepojenie

  Alt + L

 • Prechod na predchádzajúce prepojenie

  Alt + Shift + L

 • Prechod na nasledujúci zoznam

  Alt + O

 • Prechod na predchádzajúci zoznam

  Alt + Shift + O

 • Prechod na nasledujúcu tabuľku

  Alt + T

 • Prechod na predchádzajúcu tabuľku

  Alt + Shift + T

 • Prechod na nasledujúce pole so zoznamom

  Alt + Z

 • Prechod na predchádzajúce pole so zoznamom

  Alt + Shift + Z

 • Prechod na nasledujúce začiarkavacie políčko

  Alt + X

 • Prechod na predchádzajúce začiarkavacie políčko

  Alt + Shift + X

* Obrázky zariadení sú simulované na ilustračné účely.