Ako nainštalovať moju práčku

Vyberte vhodné umiestnenie

Pred inštaláciou práčky skontrolujte:

  • Či je miesto dobre vetrané.
  • Či je povrch tvrdý a vyrovnaný.
  • Či nie je miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu.
  • Či nie je v blízkosti žiadny zdroj tepla.
Demontujte upevňovacie skrutky použité pri preprave

  • Odmontujte upevňovacie skrutky (potrebujete dodaný kľúč).
  • Uzavrite otvory po skrutkách pomocou dodaných plastových krytov.
  • Zavrite všetky otvory na zadnej strane práčky.

Upozornenie: Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Uchovávajte ich mimo dosah detí.

Nastavte vyrovnávaciu patku

  • Umiestnite práčku na miesto.
  • Manuálne nastavte vyrovnávacie patky.
  • Utiahnite poistné matice kľúčom.
Pripojte hadicu na vodu

Dodaný adaptér hadice sa môže líšiť v závislosti na modeli. Pokiaľ máte skrutkový adaptér, pokračujte krokom 7.

 

1 Vyberte adaptér z potrubia prívodu vody.
2 Skrutkovačom uvoľnite 4 skrutky na adaptéri.
3 Uchopte adaptér a otočte diel C po smere šípky, aby ste ho uvolnili o 5 mm (*).
Uvoľnite adaptér pre pripojenie vodnej hadice
4 Zasuňte adaptér do vodovodného kohútika a uťahujte skrutky pri dvíhaní adaptéra.
5 Otáčaním časti C po smere šípky ho pritiahnite.
Utiahnite adaptér pre pripojenie vodnej hadice
6 Podržte časť E smerom nadol a pripojte prívodnú hadicu k adaptéri. Potom uvoľnite časť E. Hadica zapadne do adaptéra s cvaknutím.
Pripojte prívodnú hadicu k adaptéru
7 Pokiaľ používate štandardný vodovodný kohútik, použite priložený skrutkovací adaptér k pripojeniu vodovodného kohútika podľa obrázku.
Pripojte hadicu k vodovodnému kohútiku
8 Druhý koniec prívodnej hadice pripojte k ventilu prívodu vody na zadnej strane práčky. Utiahnite hadicu po smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je spoj na oboch koncoch pripojený.
9 Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či netečie voda mimo. V prípade úniku vody, opakujte predchádzajúce kroky.

Upozornenie: V prípade úniku vody, zastavte práčku, odpojte napájanie a kontaktujte zákaznicky servis Samsung.

Pre modely vybavené prídavným zdrojom teplej vody:

1 Koniec prívodného potrubia teplej vody pripojte k prívodnému ventilu teplej vody umiestnenému na zadnej strane práčky.
2 Druhý koniec prívodného potrubia teplej vody pripojte k vodovodnému kohútiku teplej vody.
Umiestnite hadicu na vodu

Hadicu môžete umiestniť 3 rôznymi spôsobami.

1 Pripojenie k odtokovému potrubiu umývadla.

Odtokové potrubie musí byť umiestnené nad sifónom umývadla tak, aby jeho koniec bol najmenej 60 cm nad podlahou.

2 Na odtokovej rúrke vybavenej sifónom.

Doporučená výška je 60 až 90 cm pre výfukové potrubie a 65 cm pre vertikálne potrubie. Vertikálne vypúšťacie potrubie musí mať minimálny priemer 5 cm a minimálnu kapacitu 60 litrov za minútu.

3 Na kraji umývadla.

Potrubie musí byť umiestnené vo výške 60 až 90 cm. Doporučujeme použiť dodaný diel, aby rúrka bola zahnutá a potrubie upevnené na stenu. 

Zapnite zariadenie

Zapojte napájací kábel do schválenej zásuvky 220-240 VAC/50 Hz chránenou poistkou alebo ističom.

Pred zahájením umývacieho cyklu vykonajte kalibráciu (viď návod na obsluhu).

Vaša práčka by mala byť nainštalovaná správne. Pre spustenie umývacieho cyklu stlačte tlačidlo On/Off.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na našu asistenční službu.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu