Ako aktualizovať software Vášho soundbaru Q90R?

Aby ste mohli využívať najnovšie funkcie, musíte aktualizovať software pre soundbar a subwoofer / priestorové reproduktory na najnovšiu verziu.

Poznámka: V niektorých prípadoch nemusí z priestorových reproduktorov vychádzať žiadny zvuk, aj napriek tomu, že svieti modrá LED dióda. Pokiaľ k tomu dôjde, aktualizujte prosím software pred kontaktovaním spoločnosti Samsung.

Všetky jednotky musia byť pripojené k napájaniu, pokiaľ nie sú, pripojte ich v následujúcom poradí:
 

                    1) Subwoofer
                    2)Priestorové reproduktory
                    3)Soundbar

image

Proces párovania
 

Pokiaľ používate Soundbar prvý krát, párovanie prebehne automaticky. V prípade, že na zadnej strane subwooferu a priestorových reproduktorov nevidíte trvalo svietiť modrú LED, musíte pred aktualizáciou softwaru spárovať reproduktory ručne:

1 Stlačte a podržte tlačidlo „ID SET“ na zadnej strane subwooferu po dobu najmenej 5 sekúnd. Červené LED svetlo na zadnej strane subwooferu sa rozsvieti a následne zhasne, než začne blikať modré LED svetlo.
image
2 Potom stlačte a podržte tlačidlo „ID SET“ na zadnej strane obidvoch priestorových reproduktorov po dobu najmenej 5 sekúnd. Červené LED svetlo v zadnej časti priestorových reproduktorov sa rozsvieti a následne zhasne, než začne blikať modré LED svetlo.
image
3 Stlačte a podržte tlačidlo hore na diaľkovom ovládači po dobu približne 5 sekúnd, dokiaľ sa na displeji Soundbaru neobjaví „ID SET“.
image
4 Po dokončení uvidíte na zadnej strane subwooferu a reproduktorov stálé modré LED svetlo.
image
5 Na displeji sa zobrazí posledný zdroj.
image

Aktualizácia softwaru pri soundbare

Poznámka: Behom aktualizácie nevypínajte napájanie.

1 Zapnite soundbar.
2 Ak je dodaný USB flash disk, vložte ho do USB portu „Service“, ktorý sa nachádza v spodnej časti soundbaru.Pokiaľ nie je USB flash disk dodaný: Pred vložením do soundbaru stiahnite najnovší software zo sekcie „Sťahovanie“ na Samsung.com na svoj osobný USB flash disk.
image
3 Alternatívne použite aplikáciu SmartThings k aktualizácii soundbaru.Potom pokračujte v časti: Aktualizácia softwaru subwooferu a priestorových reproduktorov.
4 Počas aktualizácie bude na displeji nepretržite blikať „UPDATE“. Po každom reštarte sa na displeji zobrazí dvakrát „BYE“ a potom „ON“.
image
5 Po dokončení 2 cyklov sa na displeji zobrazí po dobu asi 20 sekúnd posledný použitý zdroj.
image
6 Potom sa displej vypne.

Aktualizácia softwaru pre subwoofer a priestorové reproduktory

Poznámka: Pokiaľ zo subwooferu a priestorových reproduktorov nevychádza žiadny zvuk, odpojte a pripojte napájaciu zástrčku. Ujistite sa, že sú subwoofer a priestorové reproduktory stále spárované.

1 Zapnite soundbar a počkajte tri minúty. Stlačte krátko tlačidlo „VOL“, aby ste sa ujistili, že displej svieti. Ak je displej stále rozsvietený, stlačte a pridržte tlačidlo dole po dobu približne 6 sekúnd, dokiaľ sa nezobrazí „UPDATE“.
image
2 Počas tohoto procesu bude na displeji blikať „UPDATE“ a červené LED svetlo bude rýchlo blikať na zadnej strane subwooferu a priestorových reproduktorov. To bude trvať asi 10 minút.
3 Po dokončení aktualizácie sa systém reštartuje a zobrazí sa „BYE“ a potom „ON“.
image
4 Následne sa displej vypne.

Ďakujeme vám za vašu reakciu