[Galaxy Note FE] Iris Scan ทำงานผิดปกตได้หรือไม่?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-29

Q : มีกรณีใดที่ Iris scan จะทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่?

 

A : การสแกนม่านตาอาจเกิดความผิดพลาดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- เมื่อสิ่งที่บดบังกล้องในการรับมุมมองที่ดีจากม่านตาของคุณ (แว่นตา, แสงสะท้อน, เปลือกตาต่ำ, การผ่าตัดตาที่ผ่านมาหรืออาการทางการแพทย์)

- เมื่อกล้องหรือLEDผิดปกติจาก ฟิล์มป้องกันหน้าจอ, สิ่งสกปรก หรือ ความเสียหายที่เกิดกับกล้อง

- เมื่อคุณสวมแว่นสายตาที่เลนส์มีความหนากว่าปกติ แว่นตากรองแสง แว่นตากันแดด คอนแทคเลนส์สีหรือคอนแทคเลนส์แฟชั่นต่างๆ

- เมื่อคุณแสกนม่านตาขณะที่หรี่ตาหรือเปิดตาไม่เต็มที่

- เมื่ออุปกรณ์ถูกเขย่าหรือเอียงมากเกินไป

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ต่ำกว่าใบหน้าของคุณ

- เมื่อคุณสแกนม่านตาในสถานที่ที่มีแสงแดดจ้า หรือในสถานที่ที่ไม่มีแสงหรือแสงน้อย

- เมื่อบริเวณรอบๆ กล้องม่านตาและไฟ LED มีการสัมผัสกับความชื้นหรือน้ำ

- เมื่อดวงตาของคุณจะถูกบดบังบางส่วนจากสิ่งสกปรกบนแว่นตา

- เมื่อเกิดแสงสะท้อนบนตาหรือแว่นตาของคุณ

- เมื่อคุณลงทะเบียนม่านตาในที่สว่างและสแกนม่านตาในสภาพแสงน้อย  หรือเมื่อคุณสแกนม่านตาของคุณหลังจากที่ย้ายจากสถานที่สว่างไปยังที่มืด

- เมื่อกระจกตาของคุณเป็นฝ้าหรือคุณมีโรคตาที่มีผลต่อการแสกนม่านตาของคุณ

- เมื่อคุณได้รับการผ่าตัดฝังเลนส์ตาหรือการผ่าตัดตาที่มีรอยแผลเป็น

- หากบริเวณรอบๆกล้องรับภาพม่านตา ไอริสรับรู้ LED หรือเซ็นเซอร์ ที่อยู่ใกล้เคียงสกปรกให้เช็ดด้วยผ้าที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์นุ่มแห้งก่อนใช้คุณลักษณะการรับรู้ความสามารถในม่านตา

- หากคุณติดฟิล์มหน้าจอหรือสติกเกอร์หรือใช้หมึกหรือสีรอบๆ กล้องตรวจจับม่านตาหรือ LED อุปกรณ์อาจไม่รู้จักม่านตา

- หากคุณได้รับการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ เช่น การเลซิค การหักเหของแสงไปที่ตาของคุณจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระจกตาของคุณและอุปกรณ์จะไม่รับรู้ม่านตาของคุณ  โปรดทำการลงทะเบียนม่านตาของคุณอีกครั้งก่อนใช้คุณลักษณะการรับรู้ความสามารถในม่านตา

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ