Σειρά Η: Σύνδεση πληκτρολογίου

Σύνδεση μέσω USB

Συνδέστε το καλώδιο πληκτρολογίου στη θύρα USB της τηλεόρασης. Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα  σύνδεσης.

Σύνσεση με Bluetooth

* Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο και την περιοχή. 

1 Θέστε το πληκτρολόγιο Bluetooth σε κατάσταση αναμονής.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του πληκτρολογίου σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τουπληκτρολογίου. 

2

Επιλέξτε Σύστημα > Διαχ. συσκευών > Ρυθμ. πληκτρολογίου > Προσθήκη πληκτρολ. Bluetooth. Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη πληκτρολ. Bluetooth και εκτελείται αυτόματα σάρωση για διαθέσιμα πληκτρολόγια.

Αν το πληκτρολόγιό σας δεν εντοπίστηκε, τοποθετήστε το πληκτρολόγιο κοντά στην τηλεόραση και, στη συνέχεια,  επιλέξτε Ανανέωση. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά ξανά μια σάρωση για διαθέσιμα πληκτρολόγια.

3

Επιλέξτε το πληκτρολόγιο Bluetooth από τη λίστα σάρωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ζεύξη και σύνδεση. Εμφανίζεται στην οθόνη ένας αριθμός.

4

Εισαγάγετε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο Bluetooth. Επιλέξτε Ναι για να αλλάξετε τις επιλογές του πληκτρολογίου ή Όχι για να τις αφήσετε ως έχουν.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας