Personuppgiftspolicy för tävlingar

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR TÄVLINGAR

Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”, “vi”, “oss”, eller “vår”) vet hur viktig integritet är för våra kunder. Vi skapade denna personuppgiftspolicy (“Personuppgiftspolicy”) för att säkerställa att du förstår hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig på tävlingar som organiseras och administreras av Samsung och som har gjorts tillgänliga på: (i) våra Facebook- eller Instagramprofiler som heter Samsung Sverige, Samsung Norge, Samsung Danmark och Samsung Suomi (”Facebook-/Instagramprofilerna”); (ii) Samsung Community; (iii) Samsung Members-appen; eller (iv) annan plattform eller medium (var och en ”Tävlingsplattform”) (”Tävling”). Personuppgiftspolicyn beskriver enbart hur Samsung behandlar personuppgifter i samband med Tävlingen, i egenskap av personuppgiftsansvarig. Andra personuppgiftspolicyer och villkor kan gälla för användningen av Tävlingsplattformen. Till exempel gäller denna Personuppgiftspolicy inte för Instagram och Facebook och deras respektive behandling av personuppgifter.

Om Tävlingen är tillgänglig på Samsung Community, gäller också vår personuppgiftspolicy på https://www.samsung.com/se/info/privacy/ i förhållande till din användning av Samsung Community, och innehåller ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter inom ramen för Samsung Community.

Om Tävlingen är tillgänglig på Samsung Members-appen, gäller också vår personuppgiftspolicy på https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy i förhållande till din användning av Samsung Members, och innehåller ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter inom ramen för Samsung Members.   

 • 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

  A) Vi samlar in följande information, som du tillhandahåller oss direkt när du deltar i Tävlingen eller när du kontaktar oss genom den relevanta Tävlingsplattformen:

  • Ditt profilnamn på den relevanta Tävlingsplattformen;
  • Din e-postadress, om Tävlingen kräver att du skickar din anmälan till Tävlingen via e-post;
  • Information om dig som du skickar till oss som en del av din anmälan till Tävlingen, såsom bilder, videor, motiveringar, eller svar på våra frågor;
  • Ytterligare information, såsom en kopia av kvitto för ditt köp, IMEI- eller serienummer för din produkt etc., som vi kan behöva för att du ska kunna delta i Tävlingen; och
  • Information om dig, om du tillhandahåller den till oss när du kontaktar oss genom den relevanta Tävlingsplattformen, som en del av frågor och meddelanden som du skickar till oss.


  B) Om du utses till vinnare av Tävlingen kommer följande personuppgifter också att samlas in från dig:

  • Ditt namn;
  • Leveransadress;
  • Information om dig, såsom din e-postadress och ditt telefonnummer, eller annan information om det är nödvändigt för att skicka priset till dig; och
  • Ditt personnummer, om det krävs enligt tillämpliga lagar (till exempel skattelagar, bokföringslagar etc.).
 • Vi använder informationen vi samlar in för följande syften:

  A) För att genomföra Tävlingen och utse en vinnare av den; och
  B) För att administrera priset till vinnaren av Tävlingen enligt tillämplig lagstiftning.

  Samsungs rättsliga grund för behandlingen av personuppgifterna enligt A) ovan är att det är nödvändigt med hänsyn till Samsungs berättigade intressen att behandla personuppgifter som kan skickas till Samsung i samband med Tävlingen. Samsungs berättigade intressen är att anordna en tävling som underhåller besökare på Tävlingsplattformarna och sprider en medvetenhet om Samsungs produkter och varumärke.

  Samsungs rättsliga grund för behandlingen av personuppgifterna enligt B) ovan är att det är nödvändigt för ingåendet och fullgörandet av ett avtal mellan dig och Samsung i förhållande till administrationen av priset. Samsung kan också behandla personuppgifter baserat på den rättsliga grunden att det är nödvändigt för fullgörandet av rättsliga förpliktelser (till exempel för att efterleva tillämpliga bokföringslagar, skattelagar, och för att fullgöra obligatoriska utlämnanden av information till brottsbekämpande myndigheter och/eller i samband med rättsliga förfaranden).
 • Vi kan dela din information internt inom vår verksamhet och till följande enheter, men bara för de syften som beskrivits ovan:

  Dotterbolag: andra bolag inom Samsung Electronics Group som ägs eller kontrolleras av Samsung Electronics Co., Ltd.
  Affärspartners: partners som vi samarbetar med för att tillhandahålla Tävlingen till dig, såsom Samsung SDS Co., Ltd. Dessa affärspartners kontrollerar och administrerar dina personuppgifter.
  Tjänsteleverantörer: noga utvalda företag som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av oss, såsom företag som hjälper oss med kundtjänstcenter, kundvårdsaktiviteter, marknadsföring, eller skickar e-post på våra vägnar. Dessa leverantörer är också förpliktade att skydda dina personuppgifter. Vid Tävlingar som innebär en fysisk utdelning av priset kommer Veddesta Distribution AB, ett svenskt aktiebolag (med kontor på Uppfinnarvägen 4, 195 61 Arlandastad, Sverige), skicka ut priset till vinnaren och tillhandahåller därmed tjänster till oss som innefattar behandling av personuppgifter.
  Andra parter när det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda våra tjänster: det kan till exempel vara nödvändigt enligt lag, rättsligt förfarande, eller beslut från myndigheter att lämna ut dina personuppgifter. De kan också begära dina personuppgifter från oss med anledning av brottsbekämpning, nationell säkerhet, anti-terrorism, eller andra frågor som är relaterade till allmän säkerhet. I visa situationer kan vi lämna ut din information till andra parter:


  - För att verifiera eller upprätthålla efterlevnaden av reglerna för genomförandet av Tävlingen; och

  - För att skydda Samsung och våra respektive dotterbolags, affärspartners eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.


  Andra parter i samband med företagstransaktioner: vi kan lämna ut din information till tredje part som en del av en sammanslagning eller överlåtelse, förvärv eller försäljning eller i händelse av konkurs.
  Andra parter efter samtycke eller anvisning från dig: utöver den delning som beskrivits i denna Personuppgiftspolicy, kan vi dela information om dig med tredje parter när du särskilt samtycker till det eller begär sådan delning.
 • Du kan när som helst radera din anmälan till Tävlingen på relevant Tävlingsplattform (till exempel din kommentar på Facebook-/Instagramprofilerna). Som huvudregel kommer vi inte att radera kommentarer eller anmälningar. Om du har skickat in din anmälan till Tävlingen via e-post raderar vi din anmälan när vinnarna har utsetts och de har mottagit sitt pris.

  Om du vinner Tävlingen kommer vi bara behandla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att säkerställa att du erhåller ditt pris, eller i enlighet med hur länge vi behöver lagra dem mot bakgrund av våra rättsliga förpliktelser (såsom skattelagar, bokföringslagar etc.).

  I vilket fall som helst kommer vi inte lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som de samlades in. Detta innebär att dina personuppgifter kommer att förstöras eller raderas från våra system när de inte längre behövs.

  Vänligen observera att även fast vi strävar efter att lagra dina personuppgifter under den tid som beskrivits ovan, kan dina personuppgifter komma att behandlas under längre tid i enlighet med tillämplig lagstiftning. Till exempel, om en särskild lag kräver att vi behåller vissa personuppgifter, kommer vi att efterleva regleringen och lagra personuppgifterna fram till dess att kravet upphör.

  Så länge dina uppgifter lagras av oss kommer dina uppgifter alltid att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder.
 • Om Tävlingen är tillgänglig på våra Instagram- eller Facebookprofiler, vänligen observera att Samsung inte har något inflytande över Instagram och Facebook och hur de behandlar dina personuppgifter. För mer information om detta, vänligen se deras respektive personuppgiftspolicy.

  Ditt deltagande i Tävlingen innebär att dina personuppgifter överförs till, lagras och behandlas i andra länder; sådana länder inkluderar, utan begränsningar, länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, USA, Kina, Singapore, Vietnam, Indien, Kanada, Filippinerna, och Japan. Alla internationella personuppgiftsöverföringar är föremål för rättsliga krav för att säkerställa att dina personuppgifter blir behandlade på ett säkert sätt och så som du kan förvänta dig.

  Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådana åtgärder innebär användning av standardklausuler som används för att skydda informationsöverföring utanför EES. Kontakta oss om du önskar ytterligare information eller om du vill ha en kopia av gällande avtal. Se avsnitt 7 ”Kontakta oss” nedan.
 • Du har rätt att begära detaljer om uppgifterna vi inhämtat om dig och du kan be oss rätta till felaktigheter i uppgifterna, invända mot eller begära att vi begränsar behandlingen. Du har också rätt att begära tillgång till, radering eller portabilitet av dina uppgifter. Enligt lag i vissa jurisdiktioner kan vi dock neka att behandla en begäran som är oskäligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska ansträngningar, äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller där tillgång inte annars krävs enligt lokal lagstiftning.

  För att göra en begäran eller en förfrågan avseende dina rättigheter, vänligen se avsnitt 7 ”Kontakta oss” nedan.

  Om du begär radering av dina personuppgifter, accepterar du att du möjligen inte kan delta i Tävlingen till fullo och att återstående personuppgifter kan förekomma i Samsungs register och arkiv under viss tid, i enlighet med tillämplig lag, men att Samsung inte kommer att använda dessa uppgifter för kommersiella ändamål. Du förstår att, trots din begäran om radering, förbehåller Samsung sig rätten att behålla dina personuppgifter, eller relevanta delar av dessa, i enlighet med avsnitt 4 ”Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?” ovan och tillämpliga lagar. Samsung kan stänga av, begränsa, eller avsluta din tillgång till webbsidan för överträdelser av Samsungs användarvillkor när det är nödvändigt för att skydda Samsung eller någon av våra respektive dotterbolags, affärspartners, anställda eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Om du har några särskilda frågor, vänligen kontakta vårt europeiska dataskyddsombud på:

  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

  Om du önskar att komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter, vänligen besök oss på https://www.samsung.com/request-desk.

  Du kan skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga av EU:s offentliga tillsynsmyndigheter här.